تبلیغات
دانلود مقاله، پایان نامه، پروژه، تحقیق،کارورزی و....

دانلود مقاله، پایان نامه، پروژه، تحقیق،کارورزی و....
هرچی بخوای هست (مرکز دانلود مقاله و پروژه و تحقیق و پایان نامه ...) 
نویسندگان
پیوندهای روزانه
   
       
           
               

                                گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون                               

           
           
            گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون در 25 صفحه ورد قابل ویرایش           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کارآموزی                   
                    بازدید ها                                         0                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         11356 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         25                   
           
               
                                دانلود گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون                                                گزارش تخلف برای گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون                               
           
       
       
           
                گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 1280                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
1-اجراء شالوده
1-1)شالوده گسترده
1-2)شالوده منفردونواری
1-3)نحوه اجرای شالوده
1-4)مشخص کردن مکان ستون
1-5)بتن ریزی شالوده
2-اجراء ستون ها
2-1)نحوه تهیه آرماتور ستون
2-2) تهیه قالب مناسب ستون
2-3)بتن ریزی ستون ها
2-4)آب باشی ستون ها
اجراءشالوده:
شالودهها در ساختمان‌های مسكونی، معمولاً به شكل شالوده‌های منفرد و نواری و گسترده هستند.
شالوده گسترده:
این نوعشالودهمعمولاً در زمین‌هائی مورد استفاده قرارمی‌گیرد كه ظرفیت باربری خاك آن بسیار كم باشد. به این ترتیب اجرای شالوده برای كل سطح سازه ضروری است.
در این نوع شالوده، كل سطح زیر سازه را آرماتوربندی می‌كنند. در این نوع  شالوده بدلیل افزایش لنگر در یك محدوده كم نمی‌توان میلگردهای شالوده را برای لنگر بیشینه طراحی نمود چون در این حالت شالوده كاملاً غیر اقتصادی است از طرفی شالوده باید برای لنگر بیشینه، طراحی گردد بنابراین طبق تشخیص مهندس محاسب ابتدا میلگردهای شالوده را برای یك لنگر بهینه طراحی می‌كنند سپس قسمتهائی را كه لنگر موجود از لنگر طراحی بیشتر است، بوسیلة میلگردهای اضافی، تقویت می‌كنند.
شالوده منفرد و نواری:
در اكثر سازه‌ها از این نوع شالوده‌ها‌ استفاده می‌گردد. درشالودهمنفرد برای هر ستون، یك شالوده طراحی می‌گردد. سپس تمامی شالوده‌ها را بوسیلة شناژ بتنی (كه آن هم دارای آرماتور است) به هم متصل می‌كنند كه این كار جهت یكپارچه‌سازیشالودهدر مقابل نیرو‌های جانبی انجام می‌گیرد. عرض شناژ عمدتاً از عرض شالوده كوچكتر است.
در شالوده‌های نواری، شالوده برای مجموعة چند ستون كه در یك راستا هستند طرح می‌گردد. در این حالت عرض شالوده در تمام نقاط یك نوار تقریباً یكسان است.
اگر شالوده پائین‌تر از سطح زمین اجرا شـود با كندن زمین در اندازه‌های داده شده و آرماتوربندی آن، به ساختشالودهمی‌پردازند ولی اگرشالودهبالاتر از سطح زمین باشد با چیدن بلوك محدودة بتن‌ریزی را مشخص می‌كنند.
نحوة اجرایشالودهدر سازة
ابتدا با ریختن گچ روی زمین (ریختن رنگه) یا ریسمان كار نقشة پی و محدودة بتن‌ریزی را مشخص می‌كنند.
M  یكی از نكات اجرائی، قائمه كردن گوشة كار است كه در اصطلاح آن‌را گونیا كردن می‌گویند. این كار با اندازه‌گیری نقاط مشخص انجام می‌گیرد. فواصل روی اضلاع كناری باید مطابق با اضلاع مثلث قائم‌الزاویه‌ای (مثلاً ابعاد ) باشد. این كار به این صورت انجام می‌شود كه ابتدا روی یك ضلع كناری فاصلة  و روی ضلع دیگر فاصلة  را مشخص می‌كنند. حال فاصلة این دو نقطه را اندازه می‌گیرند كه در صورت گونیا بودن گوشه باید برابر  باشد.
بعد از اجرای نقشه، در سه ردیف (مطابق با ضخامت شالوده) بلوك‌چینی انجام می‌شود. این بلوك نقش قالب را در بتن‌ریزی دارد و در مقاومت نقشی ندارد. در هنگام بلوك‌چینی باید دقت شود فاصلة داخل به داخل برابر نقشه باشد.
اجرای ستون‌ها:
بعد از اجرای شالوده نوبت به ستونها می‌رسد. اجرای ستونها مطابق با مراحل زیر انجام می‌شود.
در ابتدا میلگردهای طولی ستون را بر طبق اندازه‌های لازم، می‌برند. این طول شامل ارتفاع ستون بعلاوة طول انتظار (در حدود ) می‌باشد.
قیچی برای بریدن میله‌گرد
میله‌گرد انتظار برای ایجاد پیوستگی تیرها و ستونها یا ستونها با یكدیگر است تا به خاطر بتن‌ریزی مرحله‌ای، پكپارچگی سازه حفظ شود.
سپس دو میلگرد طولی را در كنار هم قرار داده، خاموتهای مربوط به ستون را دور آنها قرار می‌دهند. خاموتها در ستون در فاصلة  از ابتدا و انتهای ستون به فاصلة  و در  میانی ستون به فاصلة  قرار می‌گیرند. علت نزدیكتر بودن خاموتها در دو سر ستون، به خاطر نیروی برشی بزرگتر در این نواحی است.
جهت مشخص كردن مكان خاموت‌ها از یك تكه گچ استفاده می‌كنند و در فواصل معین با علامت‌گذاری روی میله‌گرد طولی، جای خاموت‌ها را مشخص می‌كنند.
نحوة تهیة آرماتور ستون
بعد دومیلگرد دیگر را در دو انتهای دیگر خاموت قرار می‌دهند و با سیم آنها را به هم می‌بندند. پس از آن میلگردهای وسطی (دو عدد در وسط هر ردیف) را در جای خود قرار می‌دهند و آنها را نیز با سیم به خاموتها متصـل می‌كنند. به این ترتیب یك آرماتور
مشبك برای ستون آماده است.
آرماتور آماده شدة ستون با طول انتظار
با آماده شدن آرماتورهای ستون، آنها را بلند كرده و از بالا در روی میله‌گردهای انتظار قرار می‌دهند و با كمك ضربة چكش آنها را جابجا كرده در جای خود قرار می‌دهند.
قراردادن آرماتور ستون در جای خود
به این ترتیب تمام آرماتورها در جای خود قرار می‌گیرند. بعد از آن قسمت انتظار و آرماتور جدید را با سیم به هم می‌بندند.
نكتة قابل توجه این است كه قسمت خم‌شدة خاموت در خاموت بسته و قسمت باز خاموت در خاموت باز را در هنگام نصب روی تیر یا ستون در یك جهت قرار نمی‌دهند.
خاموت‌های مورد استفاده در تیر و ستون
میز كار جهت خم‌كردن میله‌گرد
در هنگام اتصال دو قسمت آرماتور ستون، توجه به این نكته ضروری است كه طبق آئین‌نامه و محاسبات لازم است تا میله‌گردهای انتظار كمی خم شوند و بعد میله‌گردهای جدید به آن متصل شوند. ولی در عمل این نوع خم رعایت نمی‌گردد و فقط با جابجا كردن آنها سعی در قراردادن آرماتور ستون در جای خود دارند.
البته نوع دیگر آرماتوربندی ستون به این شكل است كه ابتدا میله‌گردهای طولی را در جای خود قرارداده و آن را به یك تكیه‌گاه، تكیه می‌دهند. سپس از بالا خاموت‌ها را در جای موردنظر قرارداده و می‌بندند كه بنظر روش سخت‌تری می‌باشد.
پس از قرارگیری آرماتورها در جای خود، نوبت قالب‌بندی ستون‌ها است كه یكی از مهمترین مراحل ساخت ستون است.
قالب‌ها عموماً در دو نوع فلزی و چوبی موجودند. قالب‌های فلزی برای نصب سرعت بیشتری دارند و به سهولت نصب می‌گردند. این قالب‌ها به صورت دوتكه و چهارتكه موجودند كه با پیچ و مهره به هم متصل می‌گردند. سطح بتن پس از باز كردن قالب بسیار صاف و هموار است. اما مشكل عمدة آنها، سنگینی و عدم تغییر آنها است. اندازة این قالب‌ها را نمی‌توان تغییر داد.
قالب‌های چوبی طرفداران بیشتری دارد و این به خاطر انعطاف‌پذیری در تغییر آن به اندازه‌های دلخواه و استفادة مجدد آن است كه هزینه‌ها را پائین می‌آورد. از طرفی فرم دادن آن به اشكال غیر منتظم آسانتر است و حمل و نقل آن نیز آسانتر است (به خاطر سبكی وزن). این قالب‌ها از كنار هم قراردادن تكه‌های  یا بوسیله قیدهای موازی بوجود می‌آیند. بنابراین می‌توان آنها را در اندازه‌های دلخواه تهیه كرد و پس از استفاده نیز، ابعاد آن را تغییر داد تا برای كاربرد دیگری مناسب باشد. نكتة مهم در مورد قید‌ها است كه در ساخت قالب برای قالب‌های روبرو به صورت موازی و برای قالب‌های كنار هم به صورت یك‌درمیان قرار می‌گیرند.

گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون در 25 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مطالب
1-اجراء شالوده
1-1)شالوده گسترده
1-2)شالوده منفردونواری
1-3)نحوه اجرای شالوده
1-4)مشخص کردن مکان ستون
1-5)بتن ریزی شالوده
2-اجراء ستون ها
2-1)نحوه تهیه آرماتور ستون
2-2) تهیه قالب مناسب ستون
2-3)بتن ریزی ستون ها
2-4)آب باشی ستون ها

اجراءشالوده:
شالودهها در ساختمان‌های مسكونی، معمولاً به شكل شالوده‌های منفرد و نواری و گسترده هستند.
شالوده گسترده:
این نوعشالودهمعمولاً در زمین‌هائی مورد استفاده قرارمی‌گیرد كه ظرفیت باربری خاك آن بسیار كم باشد. به این ترتیب اجرای شالوده برای كل سطح سازه ضروری است.
در این نوع شالوده، كل سطح زیر سازه را آرماتوربندی می‌كنند. در این نوع  شالوده بدلیل افزایش لنگر در یك محدوده كم نمی‌توان میلگردهای شالوده را برای لنگر بیشینه طراحی نمود چون در این حالت شالوده كاملاً غیر اقتصادی است از طرفی شالوده باید برای لنگر بیشینه، طراحی گردد بنابراین طبق تشخیص مهندس محاسب ابتدا میلگردهای شالوده را برای یك لنگر بهینه طراحی می‌كنند سپس قسمتهائی را كه لنگر موجود از لنگر طراحی بیشتر است، بوسیلة میلگردهای اضافی، تقویت می‌كنند.
شالوده منفرد و نواری:
در اكثر سازه‌ها از این نوع شالوده‌ها‌ استفاده می‌گردد. درشالودهمنفرد برای هر ستون، یك شالوده طراحی می‌گردد. سپس تمامی شالوده‌ها را بوسیلة شناژ بتنی (كه آن هم دارای آرماتور است) به هم متصل می‌كنند كه این كار جهت یكپارچه‌سازیشالودهدر مقابل نیرو‌های جانبی انجام می‌گیرد. عرض شناژ عمدتاً از عرض شالوده كوچكتر است.
در شالوده‌های نواری، شالوده برای مجموعة چند ستون كه در یك راستا هستند طرح می‌گردد. در این حالت عرض شالوده در تمام نقاط یك نوار تقریباً یكسان است.
اگر شالوده پائین‌تر از سطح زمین اجرا شـود با كندن زمین در اندازه‌های داده شده و آرماتوربندی آن، به ساختشالودهمی‌پردازند ولی اگرشالودهبالاتر از سطح زمین باشد با چیدن بلوك محدودة بتن‌ریزی را مشخص می‌كنند.
نحوة اجرایشالودهدر سازة
ابتدا با ریختن گچ روی زمین (ریختن رنگه) یا ریسمان كار نقشة پی و محدودة بتن‌ریزی را مشخص می‌كنند.

M  یكی از نكات اجرائی، قائمه كردن گوشة كار است كه در اصطلاح آن‌را گونیا كردن می‌گویند. این كار با اندازه‌گیری نقاط مشخص انجام می‌گیرد. فواصل روی اضلاع كناری باید مطابق با اضلاع مثلث قائم‌الزاویه‌ای (مثلاً ابعاد ) باشد. این كار به این صورت انجام می‌شود كه ابتدا روی یك ضلع كناری فاصلة  و روی ضلع دیگر فاصلة  را مشخص می‌كنند. حال فاصلة این دو نقطه را اندازه می‌گیرند كه در صورت گونیا بودن گوشه باید برابر  باشد.
بعد از اجرای نقشه، در سه ردیف (مطابق با ضخامت شالوده) بلوك‌چینی انجام می‌شود. این بلوك نقش قالب را در بتن‌ریزی دارد و در مقاومت نقشی ندارد. در هنگام بلوك‌چینی باید دقت شود فاصلة داخل به داخل برابر نقشه باشد.
اجرای ستون‌ها:
بعد از اجرای شالوده نوبت به ستونها می‌رسد. اجرای ستونها مطابق با مراحل زیر انجام می‌شود.
در ابتدا میلگردهای طولی ستون را بر طبق اندازه‌های لازم، می‌برند. این طول شامل ارتفاع ستون بعلاوة طول انتظار (در حدود ) می‌باشد.
قیچی برای بریدن میله‌گرد

میله‌گرد انتظار برای ایجاد پیوستگی تیرها و ستونها یا ستونها با یكدیگر است تا به خاطر بتن‌ریزی مرحله‌ای، پكپارچگی سازه حفظ شود.
سپس دو میلگرد طولی را در كنار هم قرار داده، خاموتهای مربوط به ستون را دور آنها قرار می‌دهند. خاموتها در ستون در فاصلة  از ابتدا و انتهای ستون به فاصلة  و در  میانی ستون به فاصلة  قرار می‌گیرند. علت نزدیكتر بودن خاموتها در دو سر ستون، به خاطر نیروی برشی بزرگتر در این نواحی است.
جهت مشخص كردن مكان خاموت‌ها از یك تكه گچ استفاده می‌كنند و در فواصل معین با علامت‌گذاری روی میله‌گرد طولی، جای خاموت‌ها را مشخص می‌كنند.

نحوة تهیة آرماتور ستون

بعد دومیلگرد دیگر را در دو انتهای دیگر خاموت قرار می‌دهند و با سیم آنها را به هم می‌بندند. پس از آن میلگردهای وسطی (دو عدد در وسط هر ردیف) را در جای خود قرار می‌دهند و آنها را نیز با سیم به خاموتها متصـل می‌كنند. به این ترتیب یك آرماتور
مشبك برای ستون آماده است.


آرماتور آماده شدة ستون با طول انتظار

با آماده شدن آرماتورهای ستون، آنها را بلند كرده و از بالا در روی میله‌گردهای انتظار قرار می‌دهند و با كمك ضربة چكش آنها را جابجا كرده در جای خود قرار می‌دهند.
قراردادن آرماتور ستون در جای خود


به این ترتیب تمام آرماتورها در جای خود قرار می‌گیرند. بعد از آن قسمت انتظار و آرماتور جدید را با سیم به هم می‌بندند.

نكتة قابل توجه این است كه قسمت خم‌شدة خاموت در خاموت بسته و قسمت باز خاموت در خاموت باز را در هنگام نصب روی تیر یا ستون در یك جهت قرار نمی‌دهند.
خاموت‌های مورد استفاده در تیر و ستون


میز كار جهت خم‌كردن میله‌گرد

در هنگام اتصال دو قسمت آرماتور ستون، توجه به این نكته ضروری است كه طبق آئین‌نامه و محاسبات لازم است تا میله‌گردهای انتظار كمی خم شوند و بعد میله‌گردهای جدید به آن متصل شوند. ولی در عمل این نوع خم رعایت نمی‌گردد و فقط با جابجا كردن آنها سعی در قراردادن آرماتور ستون در جای خود دارند.
البته نوع دیگر آرماتوربندی ستون به این شكل است كه ابتدا میله‌گردهای طولی را در جای خود قرارداده و آن را به یك تكیه‌گاه، تكیه می‌دهند. سپس از بالا خاموت‌ها را در جای موردنظر قرارداده و می‌بندند كه بنظر روش سخت‌تری می‌باشد.
پس از قرارگیری آرماتورها در جای خود، نوبت قالب‌بندی ستون‌ها است كه یكی از مهمترین مراحل ساخت ستون است.
قالب‌ها عموماً در دو نوع فلزی و چوبی موجودند. قالب‌های فلزی برای نصب سرعت بیشتری دارند و به سهولت نصب می‌گردند. این قالب‌ها به صورت دوتكه و چهارتكه موجودند كه با پیچ و مهره به هم متصل می‌گردند. سطح بتن پس از باز كردن قالب بسیار صاف و هموار است. اما مشكل عمدة آنها، سنگینی و عدم تغییر آنها است. اندازة این قالب‌ها را نمی‌توان تغییر داد.
قالب‌های چوبی طرفداران بیشتری دارد و این به خاطر انعطاف‌پذیری در تغییر آن به اندازه‌های دلخواه و استفادة مجدد آن است كه هزینه‌ها را پائین می‌آورد. از طرفی فرم دادن آن به اشكال غیر منتظم آسانتر است و حمل و نقل آن نیز آسانتر است (به خاطر سبكی وزن). این قالب‌ها از كنار هم قراردادن تكه‌های  یا بوسیله قیدهای موازی بوجود می‌آیند. بنابراین می‌توان آنها را در اندازه‌های دلخواه تهیه كرد و پس از استفاده نیز، ابعاد آن را تغییر داد تا برای كاربرد دیگری مناسب باشد. نكتة مهم در مورد قید‌ها است كه در ساخت قالب برای قالب‌های روبرو به صورت موازی و برای قالب‌های كنار هم به صورت یك‌درمیان قرار می‌گیرند.

           
                   
   

[ جمعه 8 اردیبهشت 1396 ] [ 10:45 ق.ظ ] [ Ariyan ]
پرسشنامه شناسایی ارتباطات

5,000 دانلود
پرسشنامه شكست های شناختی شغلی 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد شرایط خانوادگی 4,000 دانلود
پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ) 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر) 5,000 دانلود
پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان 5,000 دانلود
پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) 4,000 دانلود
پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی 4,000 دانلود
پرسشنامه شادی و نشاط 4,000 دانلود
پرسشنامه استفادة جوانان از شبكة اجتماعی فیس‌بوك 4,000 دانلود
پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین 4,000 دانلود
پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد سنجش دعاها 4,000 دانلود
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 5,000 دانلود
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت 4,000 دانلود
پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه 5,000 دانلود
پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی 4,000 دانلود
پرسشنامه ی وجدان کاری 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال) 4,000 دانلود
مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) 4,000 دانلود
پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF) 4,000 دانلود
پرسشنامه ی حالت فراشناختی 4,000 دانلود
پرسشنامه ی توانایی شناختی نجاتی 5,000 دانلود
پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس 4,000 دانلود
پرسشنامه سبک هویت 4,000 دانلود
پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب (LSI) 4,000 دانلود
پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر) 4,000 دانلود
پرسشنامه سبک زندگی (LSQ) 4,000 دانلود
پرسشنامه سبک رهبری (سازمان) 4,000 دانلود
پرسشنامه همام 4,000 دانلود
پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند 4,000 دانلود
مقیاس اتیسم­ بهر بزرگسال 4,000 دانلود
پرسشنامه سخت کوشی 4,000 دانلود
سنجش مهارت های کنترل خشم 4,000 دانلود
پرسشنامه دین داری 4,000 دانلود
پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه 4,000 دانلود
پرسشنامه صمیمیت – کناره جویی اریکسون 4,000 دانلود
پرسشنامه سازگاری بل 4,000 دانلود
مقیاس کنترل درونی راتر 4,000 دانلود
پرسشنامه سبک رهبری 4,000 دانلود
پرسشنامه سبک های شناختی 4,000 دانلود
پرسشنامه سبك مسأله گشایی 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد سازمان نو آورانه 4,000 دانلود
پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست "برای معلمان" 4,000 دانلود
پرسشنامه سازگاری زن و شوهر 4,000 دانلود
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی 4,000 دانلود
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS 5,000 دانلود
پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس 4,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:36 ب.ظ ] [ Ariyan ]
پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

4,000 دانلود
پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی 4,000 دانلود
پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 ) 4,000 دانلود
پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) 4,000 دانلود
دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات 7,500 دانلود
دانلود پاورپوینت حسابــداری وقف و موقوفات 9,500 دانلود
پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر 4,000 دانلود
پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی) 4,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس عشق 5,000 دانلود
مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S) 4,000 دانلود
پرسشنامه مزیت رقابتی 4,000 دانلود
پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگی هافستد 4,000 دانلود
پرسشنامه مدیریت دانش 4,000 دانلود
پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد احتیاط (میزان محتاط بودن) 4,000 دانلود
پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) 5,000 دانلود
پرسشنامه گرایش به مصرف مواد 4,000 دانلود
مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (HFS) 4,000 دانلود
پرسشنامه گذشت 5,000 دانلود
فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت 4,000 دانلود
پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) 4,000 دانلود
پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ 4,000 دانلود
پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI) 4,000 دانلود
برنامه ساز اندروید 8,000 دانلود
پرسشنامه فرسودگی شغلی- سنجش کلی 4,000 دانلود
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی 4,000 دانلود
فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30) 4,000 دانلود
پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس 4,000 دانلود
پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد 4,000 دانلود
آموزش تعمیرات لامپ کم مصرف در 12 قدم 5,000 دانلود
مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت) 4,000 دانلود
پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان 4,000 دانلود
پرسشنامه علاقه به ریاضی 4,000 دانلود
پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ) 4,000 دانلود
پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد عاطفه خود آگاه 4,000 دانلود
پرسشنامه طرحواره یانگ 4,000 دانلود
پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ 4,000 دانلود
پرسشنامه طرح واره محرومیت هیجانی یانگ 4,000 دانلود
پرسشنامه طرح واره رها شدگی یانگ 4,000 دانلود
پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ 4,000 دانلود
پرسشنامه طرح واره اطاعت یانگ 4,000 دانلود
پرسشنامه صمیمیت زوجین 4,000 دانلود
پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983) 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد شیوه فرزند پروری والدین 4,000 دانلود
پرسشنامه شیوه زندگی 4,000 دانلود
پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) 4,000 دانلود[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:36 ب.ظ ] [ Ariyan ]
پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) 4,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس 4,000 دانلود
مقیاس اعتیاد به اینترنت 4,000 دانلود
پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A) 4,000 دانلود
مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS) 4,000 دانلود
مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی 5,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالAAI 4,000 دانلود
پرسشنامه میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولیه 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد مشکلات یادگیری کلورادو 4,000 دانلود
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند 5,000 دانلود
پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه 4,000 دانلود
پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی 5,000 دانلود
سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر 4,000 دانلود
پرسشنامه زمینه یاب ارزش های ازدواج 5,000 دانلود
رهنمود های نمره گذاری پرسشنامه موقعیت های زناشوئی (MSS) 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد دینداری سراج زاده 102 سوالی 5,000 دانلود
پرسشنامه خلاقیت عابدی 4,000 دانلود
حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر 4,000 دانلود
چک لیست اصلاح شده ی اتیسم طفولیت 4,000 دانلود
پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی 4,000 دانلود
پرسشنامه شخصیت كالیفرنیا 5,000 دانلود
پرسشنامۀ استفاده بهینه از وقت 5,000 دانلود
نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی) 4,000 دانلود
پرسشنامه امیدواری میلر (MHS) میلر و پاورز 4,000 دانلود
مقیاس خود کارآمدی شرر 5,000 دانلود
پرسشنامه یادگیری سازمانی 4,000 دانلود
پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI) 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان 4,000 دانلود
پرسشنامه وابستگی به دیگران 5,000 دانلود
مقیاس هوش هیجانی – 33 آیتمی 4,000 دانلود
مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS) 4,000 دانلود
پرسشنامه هوش هیجانی برادبری 4,000 دانلود
پرسشنامه هوش سازمانی 4,000 دانلود
پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان 4,000 دانلود
پرسشنامه هراس اجتماعی 5,000 دانلود
پرسش‌نامه شخصیت آیزنک 90 سوالیEPQ 4,000 دانلود
پرسشنامه کمالگرایی هیل 4,000 دانلود
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) 4,000 دانلود
مقیاس هیجان‌خواهی زاكرمن فرم پنجم 4,000 دانلود
پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI) 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد نیازهای صمیمیت زناشویی (باگاروزی،2001) 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد نگرش فرزند نسبت به پدر 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی 4,000 دانلود
پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی 4,000 دانلود
پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی 4,000 دانلود
پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی 4,000 دانلود
پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) 4,000 دانلود
پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL–۹۰-R 5,000 دانلود
پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ 4,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:35 ب.ظ ] [ Ariyan ]
اقدام پژوهی : چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم

6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : با چه را هکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تكمیلی به رسم هندسی علاقه مند كنم ؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه می توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق كنم؟ 6,000 دانلود
چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی: چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزس .م رابرطرف کنم. 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم 6,000 دانلود
آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس 3 – فرم A 5,000 دانلود
پاورپوینت روش های قیمت گذاری سهام شرکت های بورسی 9,500 دانلود
مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین 4,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس مثلث عشقSTLS 4,000 دانلود
مقیاس گرایش جنسیتی 4,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس کنار آمدن با خود 5,000 دانلود
مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS) 5,000 دانلود
مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه کوتاه 4,000 دانلود
مقیاس سنجش کانرز فرم والدین 4,000 دانلود
مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی 5,000 دانلود
مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM) 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد خلق و خوی مالهوترا(MTS) 5,000 دانلود
مقیاس خشم چند بعدی 38 ماده 4,000 دانلود
مقیاس حمایت اجتماعی(MOS) 4,000 دانلود
مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان 4,000 دانلود
پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC 4,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس پرخوری 4,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تعویق دانشجویان 5,800 دانلود
پرسشنامه استاندارد آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران) 4,000 دانلود
مقیاس افسردگی زونگ 4,000 دانلود[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:35 ب.ظ ] [ Ariyan ]
تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

39,000 دانلود
در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه 39,000 دانلود
مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 39,000 دانلود
مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد 49,000 دانلود
مطالعه تطبیقی کهن الگویی در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر بر پایه دستاوردهای مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی 150,000 دانلود
بررسی چرایی پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه بر اساس نظریه سازه انگاری 40,000 دانلود
مطالعه تطبیقی نقد کهن الگویی یونگ درکهن الگوی «سفر» و «بازگشت» قهرمان 10,000 دانلود
بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با اعطای تسهیلات غیر مجاز بانکی 25,000 دانلود
مطالعه نسبت آزادی و استقلال در نظام حقوق اساسی ایران 100,000 دانلود
معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی 45,000 دانلود
بررسی وضعیت خشونت در بین دانش آموزان نوجوان و راه های پیشگیری از آن 40,000 دانلود
سیاست کیفری ایران در قبال انحرافات جنسی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری 60,000 دانلود
بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر 29,000 دانلود
مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس 24,000 دانلود
بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران 19,500 دانلود
بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 16,500 دانلود
بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 32,000 دانلود
تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام 5,000 دانلود
تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران 39,000 دانلود
نگاهی به نسل کشی رواندا 55,000 دانلود
بررسی وضعیت خشونت در جامعه اسلامی و راهکارهای پیشگیری از آن 35,000 دانلود
نقش پهلوی دوم در انتقال یهودیان خاورمیانه به اسراییل 40,000 دانلود
بررسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران 35,000 دانلود
تسهیلات غیر قانونی در بانکها و نحوه شکل گیری آنها 15,000 دانلود
تحولات سیاسی عراق و تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 40,000 دانلود
سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرم جنسی 39,000 دانلود
بررسی تطبیقی ساختار مناظره و گفت و گوی قهرمانان 35,000 دانلود
تربیت فرزند از نظر حضرت مریم (ع) 45,000 دانلود
تمدن نوین اسلامی و عرصه های همسویی آن با تمدن کنفوسیوسی 35,000 دانلود
بررسی نقش هند و پاکستان در ایجاد بحران کشمیر 45,000 دانلود
پاسخ به شبهات مسئله شر از دیدگاه اسلام و مسیحیت 60,000 دانلود
دیپلماسی رسانه ای 40,000 دانلود
آموزش رایگان 35,000 دانلود
بررسی مفهوم عشق از نگاه ها و مکاتب مختلف 50,000 دانلود
نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی 15,000 دانلود
مسولیت مدنی کارکنان دولت در قبال اشخاص،وسایل و تجهیزات 45,000 دانلود
بخشش درمانی 15,000 دانلود
بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در كشور های آلمان، فرانسه و ایتالیا و اتریش 25,000 دانلود
مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران 30,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و كنترل نمایم . 6,000 دانلود
اقدام پژوهی مدیر چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم تعامل سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟ 6,000 دانلود
دانلود شیت لایه باز 4 10,000 دانلود
دانلود شیت لایه باز 3 10,000 دانلود
دانلود شیت لایه باز 2 10,000 دانلود
دانلود شیت لایه باز 1 10,000 دانلود
اقدام پژوهی : چـگونه توانستم روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟ 6,000 دانلود
اقدام پژوهی : چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم . 6,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:34 ب.ظ ] [ Ariyan ]
پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سولفات سدیم

3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سنگ نمک(با ظرفیت 30000 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سنگ فلدسپات 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن خاک نسوز(با ظرفیت 10000 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بسته بندی میوه(با ظرفیت 2200 تن در سال ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی(به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز(با ظرفیت بسته بندی 1600 تن گوشت قرمز در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بسته بندی خرما(با ظرفیت 5000 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بسته بندی چای تی بگ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بازیافت و فرآوری فولاد آهن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بازیافت مواد پلاستیکی , تولید نایلون و چاپ روی آن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی آموزشگاه رانندگی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزئینی(با ظرفیت استخراج 100000 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی استخراج پوکه معدنی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی احداث کارخانه یخ(به ظرفیت 5400 تن) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی احداث استخر،سونا و جکوزی سر پوشیده 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید و نصب ایزوگام 3,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای 13,000 دانلود
دانلود پاورپوینت بازار بورس نیویورک 5,800 دانلود
دانلود پاورپوینت بورس کالا 6,800 دانلود
دانلود پاورپوینت بورس اوراق بهادار تهران 6,800 دانلود
دانلود پاورپوینت بازار فرابورس در ایران 5,800 دانلود
دانلود پاورپوینت کارگزار (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی) 7,000 دانلود
دانلود پاورپوینت تاریخچه، معرفی و نحوه محاسبه انواع شاخص(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی) 7,000 دانلود
دانلود پاورپوینت بورس انرژی 6,000 دانلود
دانلود پاورپوینت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 7,000 دانلود
دانلود پاورپوینت بازار مبتنی برچانه زنی ( بازار خارج از بورس و فرابورس ) 7,000 دانلود
پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد 10,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر توانمندی شرکت در سفارشی‎سازی انبوه (MC) 25,000 دانلود
آموزش تبدیل فیلم به فرمت استاندارد دی وی دی 9,000 دانلود
روشهای کاهش وزن 9,500 دانلود
ساخت برنامه اندروید روی گوشی 8,500 دانلود
دانلود فایل ورد Word در مورد لیزر 2,500 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی 3,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن 4,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 16,000 دانلود
پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی 7,500 دانلود
پاورپوینت مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن 6,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه سلول های خورشیدی و مواد تشکیل دهنده سلول های خورشیدی 14,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک 7,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی 12,000 دانلود
تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران 39,000 دانلود
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه 8,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:34 ب.ظ ] [ Ariyan ]
پروژه کارآفرینی تولید کارامل(به ظرفیت 800 تن در سال)

3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید قند کبریتی(با ظرفیت 1100 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید قفل های سوئیچی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید قطعات پلاستیکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید فنر تخت اتومبیل(ظرفیت 1100 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید غذای کودک(ظرفیت تولید 500 تن ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید ساچمه فولادی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید رشته آشی و پلویی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید خوراک طیور 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید خمیر فلاف 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور(به ظرفیت تولید 15000 تن در سال ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید حوله(با ظرفیت 120 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید چیپس سیب زمینی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید چسب عایق بندی خودرو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید توپ ورزشی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات( با ظرفیت 400000 عدد در سال ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید پوشال کولر(با ظرفیت 690 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید پودر گوشت و استخوان(با ظرفیت 300 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید پمپ ترمز خودرو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید پفک نمکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید پروفیل پلاستیک 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید پالت رنگ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید پارچه های فیلامنت در فیلامنت 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید پارچه کشباف 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید انواع پوشک کامل بچه(با ظرفیت 500000 بسته در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید الکل از خرما 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید الکترود(با ظرفیت 2500 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و صنعتی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید اکسید کروم(با ظرفیت 120 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید ادوات کشاورزی(دیسک افست) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید ادوات کشاورزی(به ظرفیت 75 تن در سال ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی(فاصله یاب لیزری) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تاسیس آموزشگاه زبان های خارجی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تاسیس آتلیه عکاسی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش ماهی و آبزیان دریایی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر(به ظرفیت 5000 قطعه در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بهره برداری معدن سنگ آهن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن گچ و خاک(با ظرفیت 100000 تن در سال) 3,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:34 ب.ظ ] [ Ariyan ]
پروژه کارآفرینی شرکت سرویس دهنده اینترنت

3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت خدمات تاسیسات ساختمانی(گرمایش و سرمایش) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شالیکوبی و تولید حبوبات(به ظرفیت 3300 تن در سال ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی سنگبری نرم بر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی سنگ معدن تراورتن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی سنگ بری سخت بر(با ظرفیت 60000 متر مربع در سال ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی سردخانه 5000 تنی بالای صفر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی ساخت موتور جنرال 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی زراعت گیاهان علوفه ای(به مساحت 400 هکتار) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدنی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی روغن کشی از دانه های روغنی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی دفتر تبلیغاتی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(به مساحت 4000 هکتار) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی خدمات مشاورة مهندسی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی خدمات رایانه ای و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS (خدمات رسانی فوری IT ، ICT) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید یراق آلات(با ظرفیت 600 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید و نصب ایزوگام 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی نمک ید دار 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید نشاسته از گندم(با ظرفیت 600 تن در سال ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید نخ متوسط و ضخیم از ضایعات نساجی(با ظرفیت 150 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید نان ماشینی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید نان فانتزی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید موز گلخانه ای 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید ملامین(با ظرفیت 2000 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید ماکارونی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید ماست پاستوریزه(با ظرفیت 800 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید لواشک از خرما 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید گرانول و کفش 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید کنسرو ماهی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید کاغذ 3,000 دانلود[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:31 ب.ظ ] [ Ariyan ]
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206

3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی قالیبافی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی قالب های صنعتی(با ظرفیت 40 دست در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی فرآوری، بسته بندی و توزیع تخم مرغ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو( با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگوی فرآوری شده در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طراحی نرم افزار و صفحات وب 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت فناوری اطلاعات 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت طراحی و تولید بازی های رایانه ای 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی راه اندازی گلخانه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی راه اندازی کارگاه آبکاری قطعات پلاستیکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی ماءالشعیر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید ماءالشعیر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید سیم و کابل فشار قوی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید بتن آماده 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید انواع رنگ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید آبپاش متحرک برای چمن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی آموزشگاه موسیقی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته(به مساحت 50 هکتار) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی مزون لباس عروس 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید انواع کارتن بسته بندی 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی کارگاه تولید نخ POY پلی استر 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی کارگاه تولید محصولات MDF 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی تولید دستکش چرمی 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی تولید چیپس میوه 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی تولید باند و گاز پزشکی 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی تولید آب میوه به روش صنعتی 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی بازیابی ضایعات پلاستیک 3,000 دانلود
پروژه طرح کارآفرینی نساجی و پارچه بافی 3,000 دانلود
تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس 12,000 دانلود
تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی 12,000 دانلود
تحقیق آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی 12,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت کنتور سازی ایران 3,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:31 ب.ظ ] [ Ariyan ]
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن دانه انگور

3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن از سبوس برنج 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید دو شاخه و سرپیچ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید درب و پنجره پی وی سی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید درب پیش ساخته 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خمیر پیتزا 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید تویی و توپ لاستیکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ترانسفورماتور 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پیچ فولادی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر ماهی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پلاست فوم 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف(MDF) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پستانک بچه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پارکت 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بطری پلاستیکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بالاست مهتابی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اسانس های گیاهی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آداپتور 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماست ، خامه و شیر پاستوریزه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی نساجی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی مهد کودک 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی معدن کائولن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی معدن سنگ مرمریت 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی لامپ های کم مصرف 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کشت یونجه و تولید علوفه(به مساحت 400 هکتار) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کننده سیلندر ترمز اتومبیل 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید شیشه خود تمیز کن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری 3,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:30 ب.ظ ] [ Ariyan ]
پروژه کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی

3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل 1 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نودل 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نبات و آب نبات 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نمک تصفیه شده 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مفتول و سیم از طریق کشش 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید لامپ کم مصرف 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کیت CNG 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کانی تالک 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کارد با دسته تزریقی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قوطی کنسرو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات صنعتی پلاستیکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات کامپوزیتی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات خودرو به روش فورج 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو 3,000 دانلود
پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 2,300 دانلود
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز 39,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کاسه نمد 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک های یکبار مصرف 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قالپاق و رینگ خودرو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فرمان خودرو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف پت 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف شیشه ای 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ضد یخ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صفحه کلید کامپیوتر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شمع روشنایی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شفت فولادی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سیم خاردار 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سیبک 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سوسیس و کالباس 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سفال 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سرنگ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید زغال 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ژل کتیرا 3,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:30 ب.ظ ] [ Ariyan ]
نام کالا

قیمت (تومان) خرید
پروژه کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی 3,000 دانلود
پروژه کارافرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران 3,000 دانلود
پروژه کارافرینی مراحل تاسیس آموزشگاه کامپیوتر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی كنسرو سازی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی كافی نت 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه تولیدی صنعتی میثاق 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی فروشگاه مواد غذایی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تولید همبرگر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت كامپیوتری برنامه نویسی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت سیمان سازی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت رب مسما مشهد 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی نرم افزار پارس 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت آچاچی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق(کارخانه تولید گچ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی ریو 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی راه اندازی كتابفروشی 3,000 دانلود
پروژه کارافرینی خدمات رایانه ای 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی چینی مقصود 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولیدی مبل 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید اسکاج 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تسمه مغناطیسی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس 3,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word استفاده ازالگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه هابامنابع محدود 13,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن و ناامن 8,500 دانلود
پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش قارچ 3,000 دانلود
پروژه کارافرینی پرورش شتر مرغ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی 3,000 دانلود
پروژه كار‏آفرینی تولید نان 3,000 دانلود
پاورپوینت پروژه کارآفرینی گاوداری 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی مزرعه پرورش بلدرچین 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی مرغداری(پرورش مرغ تخم گذار) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه دودی و شور کردن ماهی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه خیاطی و طراحی لباس 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه خشک کردن و بسته بندی سبزیجات(با ظرفیت 1200 تن در سال) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل 2 3,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:28 ب.ظ ] [ Ariyan ]
پروژه کارافرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی

3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح احداث نهالستان 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت کامپیوتر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت سیمان 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالكو )‌ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت سهامی ایران خلیج کو،گروه بهمن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت تولیدی فرقان شیمی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت پیشتاز قطعه سناباد ( M.S.T GROUP ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت آجر ماشینی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت آب معدنی كوهسار 3,000 دانلود
پروژه کارافرینی ساخت و تولید Manufacturing & pro 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی راه ‎اندازی كارگاه ساخت ماشینهای مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی راه اندازی كارگاه حلقوی پودی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی خیار درختی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی آموزشگاه موسیقی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه در ورامین 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی احداث شركت ماكارونی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی تلفنی ) 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی كارخانه تولید كنسانتره میوه 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت 3,000 دانلود
پروژه كار‏آفرینی چاپ 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی تیرچه و بلوك 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی تولید خیار شور 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی پرورش ماهی 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی 3,000 دانلود
پاورپوینت پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات 3,000 دانلود
طرح توجیهی روغن نباتی شاد گل 3,000 دانلود
پروژه کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر 3,000 دانلود
پروژه کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی نوشابه بدون گاز 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 3,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:28 ب.ظ ] [ Ariyan ]
طرح توجیهی تولید کاشی کف

3,000 دانلود
طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر 3,000 دانلود
طرح توجیهی گاوداری شیری 30 راسی 3,000 دانلود
طرح توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و چوبی) 3,000 دانلود
طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه تراشی 3,000 دانلود
طرح توجیهی تاسیس واحد زود بازده 3,000 دانلود
طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه ی ملامین نی ریز 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کنترل ایمنی گاز شهری در منازل 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار كارگاه تولیدی پوشاك 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار کارخانه تولید گچ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار فن و هنر باستان 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار عمل آوری و بسته بندی داروهای گیاهی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح كسب و كار شركت كامپیوتری 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح كسب و كار خدمات كامپیوتری PARADIS 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید روغن خام (روغن نباتی) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید رب گوجه فرنگی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کارخانه تولید پوشاک کودکان 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح عقیق تراشی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح ظروف یکبار مصرف 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح حكاكی روی سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تولیدی گلاب و انواع عرقیات معطر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تولید الکترود 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید کمربند پژو 405 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تكثیر و پرورش آبزیان 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید طناب نایلونی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تأسیس و راه اندازی كارگاه خیاطی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تأسیس درمانگاه 3,000 دانلود
طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی تولیدی انواع نان (فانتزی وصنعتی) 3,000 دانلود
طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی پرورش 100 راس گوسفند 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تجاری كارخانه صنعتی آلیاژ 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام 3,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:27 ب.ظ ] [ Ariyan ]
طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید

3,000 دانلود
طرح توجیهی سود و زیان 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شركت تعاونی چمن بن 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کفش شادانپور 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه عطر بیک 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی عروسک سازی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار سنگ فروشی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی طرح تولید كلید و پریز 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت نساجی تك تاب ظریف (سهامی خاص) 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت بهپاك 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تولید نان فانتزی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بررسی تعریف کسب و کار 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بررسی اشتغال 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی برآورد احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10.000 قطعه در شهرستان ورامین 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بررسی اهمیت کارآفرینان 3,000 دانلود
پروژه كار‏آفرینی طراحی و تاسیس اغذیه فروشی زنجیره ای 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی چاپ و تولید عكس رنگی 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی تولید ترانس 3,000 دانلود
پروژه كارآفرینی پرورش گل وگیاه زینتی 3,000 دانلود
پاورپوینت پروژه کارآفرینی کشت گیاهان گلخانه ای،خیار 3,000 دانلود
پاورپوینت پروژه کارآفرینی طرح تعمیرات سخت افزار 3,000 دانلود
پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل 3,000 دانلود
پاورپوینت پروژه کارآفرینی بسته بندی روغن نباتی 3,000 دانلود
پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش قارچ 3,000 دانلود
پاورپوینت پروژه کارآفرینی باغبانی در شهرستان خلخال 3,000 دانلود
پاورپوینت پروژه كارآفرینی تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات، جنسیت و سازمان های یادگیرنده 3,000 دانلود
پاورپوینت مفاهیم كلیدی سیستم‌های اطلاعاتی 5,000 دانلود
پاورپوینت سیستمهای مدیریت دانش 5,000 دانلود
پاورپوینت سیستم های کسب و کار الکترونیکی 5,000 دانلود
پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی راهبردی 5,000 دانلود
پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم 5,000 دانلود
پاورپوینت سخت افزار و نرم افزار رایانه 5,000 دانلود
پاورپوینت پایگاه داده ها 5,000 دانلود
پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی 5,000 دانلود
پاورپوینت ارتباطات از راه دور و شبکه ها 5,000 دانلود
دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی 3,000 دانلود
طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار 3,000 دانلود
طرح توجیهی منبت كاری 3,000 دانلود
طرح توجیهی ماشین چاپ 3,000 دانلود
طرح توجیهی طلا و جواهر سازی 3,000 دانلود
طرح توجیهی سفره عقد 3,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:26 ب.ظ ] [ Ariyan ]
گزارش کاراموزی شركت میعاد عمران

4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شرکت مادبافت 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت عالی پوش روز ابهر 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی در شركت شهاب خودرو 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت سیم كابل ابهر 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت سهامی سپیدنت 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت راه ساختمانی،تحكیم سازه ابهر 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت تولید بازرگانی ملورین 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت تكنو زیست 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت پی ریزان نمونه 3,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزیع تهران 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت اشی مشی 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی گروه صنعتی نیکو (سهامی خاص) 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شرح دستگاه تعویض بادامك، پیرو، فنر 3,000 دانلود
گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی سقف های تیرچه،بلوك،كرومیت 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی سخت افزار Ram، IC 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی سازمان تامین اجتماعی در یك نگاه 4,000 دانلود
تبدیل سیستم حسابداری دستی به مکانیزه 5,000 دانلود
پروژه مالی ارزش افزوده اقتصادی 5,000 دانلود
پروژه مالی حسابداری اجتماعی 5,000 دانلود
دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی) 6,000 دانلود
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید) 6,000 دانلود
دانلود پاورپوینت پارادوکس و تضاد 5,000 دانلود
گزارش کاراموزی انواع بیمه سازمان تأمین اجتماعی 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی سازمان آب 4,000 دانلود
گزارش كاراموزی روشی برای مکان یابی عیب کابل های برق قدرت 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی روش تولید بوش سیلندر اتومبیل 3,000 دانلود
گزارش کاراموزی راهنمایی و رانندگی 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی دكوراسیون داخلی ساختمان 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی و فلزی 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی بررسی ژنراتور 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی بررسی جامع رباتیك 4,000 دانلود
پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید 6,000 دانلود
پاورپوینت شكل گیری و تغییر باور، نگرش و رفتار 7,000 دانلود
طرح توجیهی مجتمع طلای سبز قم 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارانی 114شیروان 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی بسته بندی 3,000 دانلود
پروژه کارآفرینی شركت نساجی تك تاب ظریف (سهامی خاص) 3,000 دانلود
پاورپوینت پروژه کارآفرینی طرح سازه های چوبی 3,000 دانلود
طرح توجیهی گاوداری تولیدی 3,000 دانلود
طرح توجیهی خدمات كامپیوتری پژوهش 3,000 دانلود
طرح توجیهی تولید پالت چوبی 3,000 دانلود
طرح توجیهی پرورش ماهی 3,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:26 ب.ظ ] [ Ariyan ]
گزارش کاراموزی بررسی مدیریت استراتژیك

4,000 دانلود
گزارش کاراموزی بررسی ماشینهای AC 3,000 دانلود
گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی بررسی ماشین های حرارتی 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی بررسی كمك فنر 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی بررسی جامع اداره دارایی 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی بررسی آسانسور 4,000 دانلود
گزارش کارآموزی آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج 15,000 دانلود
گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت رنگ 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال كشور 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الكتریكی 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی در آزمایشگاه الكتریكی 3,000 دانلود
گزارش کاراموزی در اداره مالیاتی استان زنجان 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی در اداره مالیات خرمدره،ماده ها و تبصره ها 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی در اداره ثبت اسناد و املاک 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی در اداره برق منطقه ورامین پیشوا 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشتركین شهرستان ابهر 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی در اداره برق 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی احتراق در موتورهای اشتعال 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی ابزار دقیق، تراشكاری،جوشكاری 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی ابزار دقیق و كنترل سیستمهای الكترونیك و سنسورها 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی پروش ماهی قزل آلا 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی DHS نیل 4,000 دانلود
گزارش كاراموزی شهــرداری ابهر 4,000 دانلود
گزارش كارآموزی بررسی نظارت ساختمان 4,000 دانلود
گزارش كارآموزی اداره دارایی 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی كارخانه تن ماهی پونل 3,000 دانلود
گزارش کاراموزی كاربرد چوب در ساختمانها و پلها 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی كابرد چوب در معماری 4,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی 6,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه بهینه سازی بهره بر داری از مخازن نفتی به روش Gas lift 6,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن 9,000 دانلود
گزارش کاراموزی قیمت گذاری سیستم انتقال 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی فن و هنر سفالگری 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی فلسفه tpm از تئوری تا اجرا 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهای MAC 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی بررسی قانون كار 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی كارخانه) 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری 3,000 دانلود
گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره 4,000 دانلود
گزارش کاراموزی شركت مینو 4,000 دانلود

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:23 ب.ظ ] [ Ariyan ]

قیمت: 4,000 تومانگزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق

قیمت: 4,000 تومان

توضیحات دانلود

گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر

گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر

قیمت: 4,000 تومان


[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:22 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
           
               

                                پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن                               

           
           
            پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         79                   
                    فرمت فایل                                         zip                   
                    حجم فایل                                         1088 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         15                   
           
               
                                دانلود پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن                                                گزارش تخلف برای پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن                               
           
       
       
           
                پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 1387                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن

محتوای فایل :

1) کلیه دیاگرام ها و نمودار های uml

2) کلیه dfd دیاگرام ها

3) نمودار ERD

4) توضیحات پروژه

           
                   
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:16 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
           
               

                                تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس هواپیمایی                               

           
           
            پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         84                   
                    فرمت فایل                                         pdf                   
                    حجم فایل                                         863 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         54                   
           
               
                                دانلود تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس هواپیمایی                                                گزارش تخلف برای تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس هواپیمایی                               
           
       
       
           
                تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس هواپیمایی           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 1387                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی

محتوای فایل :

1- سناریو

2- کلیه dfd دیاگرام ها

3- کلیه نمودارهای ER و ERD دیاگرام

4-کلیه نمودارهای جریان داده یا UML دیاگرام ها مانند کلاس دیاگرام، نمودار حالت، یوزکیس و ...

5- توضیحات پیاده سازی با استفاده از VB و پایگاه داده Access

بسیار کامل با قیمت بسیار ناچیز

           
                   
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:15 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
           
               

                                دانلود فایل ورد Word مقاله داده کاوی در بانکداری الکترونیکی                               

           
           
            عنوان کامل داده کاوی در بانکداری الکترونیکیدسته مهندسی کامپیوترفرمت فایل WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات 95           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         84                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         700 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         96                   
           
               
                                دانلود دانلود فایل ورد Word مقاله داده کاوی در بانکداری الکترونیکی                                                گزارش تخلف برای دانلود فایل ورد Word مقاله داده کاوی در بانکداری الکترونیکی                               
           
       
       
           
                دانلود فایل ورد Word مقاله داده کاوی در بانکداری الکترونیکی           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 1263                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           
عنوان کامل: داده کاوی در بانکداری الکترونیکی
دسته: مهندسی کامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 95
چکیده:
امروزه  داده ها قلب تپنده فرایند تجاری بیشتر شرکت ها تلقی می شوند،آن ها فارغ از  خرد و کلان بودن نوع صنعت در تمامی صنایع نظیر ارتباطات، تولید ،بیمه،  کارت اعتباری و بانکداری از طریق تعاملات در سیستم های عملیاتی شکل می  گیرند. لذا نیازی به ابزاری است که بتوان داده های ذخیره شده را پردازش  کرده و اطلاعات حاصل از آن را در اختیار کاربران قرار دهد. در این راستا  سازمان های بسیاری در حال استفاده از داده کاوی برای کمک به مدیریت تمام  فازهای ارتباط با مشتری هستند.این سازمان ها می تواند با برسی ویژگی ها و  علت استفاده برخی از مشتریان از کالا ها و یا خدمات خود یا برسی علل عدم  استقبال برخی از مشتریان از برخی کالاها نقاط قوت و ضعف خود را بیابند و در  راستای بهبود کیفیت گام بردارند.امروزه به دلیل وجود بانکداری الکترنیکی  ثبت اطلاعات تراکنشی راحت تر صورت می گیرد و همین امر موجب شده است روش های  کمی جایگزین روش های کیفی شود.در این تحقیق به منظور شناسایی مشتریان بانک  و تدوین استراتژی مناسب برای برخورد با آنها از داده کاوی و ابزار استفاده  می شود. وهمچنین تقلبهای صورتهای مالی به شکل چشمگیری توجه عموم جامعه  ،رسانه ها،سرماگذاران را به خود جلب کرده است و موسسات مالی و پولی به شدت  به دنبال تسریع و سرعت عمل در شناخت فعالیت کلاهبرداران و متقلبان می  باشند.لذا بکارگیری تکنیکهای شناسایی تقلب به منظور جلوگیری از اقدامات  متقلبانه درسیستم های بانکداری الکتزونیک لازم است،عموما روش های شناسایی  تقلب به دو دسته اصلی تشخیص ناهنجاری و تشخیص سوء استفاده تقسیم می شوند.در  روش تشخیص ناهنجاری ،تاریخچه رفتار مشتری به عنوان یک ناهنجاری یا تقلب  ثبت شود.روش سوء استفاده بر رفتارهای خاص مشتری تمرکز دارد و دقیقا  رفتارهای شناخته شده را تقلب فرض می کند.در این تحقیق علاوه بر مقایسه روش  های فوق و تشریح چگونگی عملکرد سازوکارهای مبتنی بر آن ،انواع تکنیکهای  تشخیص تقلب در بانکداری الکترونیک ارائه و روشهای داده کاوی مورد استفاده  در کشف تقلب مزایا و معایب هریک به تفصیل شرح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
۱٫۱٫ مقدمه
۱٫۲٫ تعریف مسائله و بیان سوال های اصلی تحقیق
۱٫۳٫ سابقه و ضرورت انجام تحقیق
۱٫۴٫ هدف
۱٫۵٫ کاربرد
فصل دوم: مفاهیم واصطلاحات
۲٫۱٫ مقدمه
۲٫۲٫ تاریخچه ی داده کاوی
۲٫۳٫ تعریف داده کاوی
۲٫۴٫ روش های داده کاوی
۲٫۴٫۱٫ خوشه بندی
۲٫۴٫۱٫۱٫ روش تقسیم بندی
۲٫۴٫۱٫۲٫ روش سلسه مراتبی
۲٫۴٫۱٫۳٫ روش مبتنی بر چگالی
۲٫۴٫۲٫ کشف قواعد وابستگی
۲٫۴٫۳٫ طبقه بندی
۲٫۵٫ مراحل داده کاوی
۲٫۶٫ اندازه گیری نتایج
۲٫۷٫ آمار و داده کاوی
۲٫۸٫ بانکداری الکترونیک
۲٫۹٫ تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
۲٫۱۰٫ سیستم های بانکداری الکترونیکی
۲٫۱۱٫ شاخه های بانکداری الکترونیک برحسب نیازهای بازار بانکداری الکترونیک
۲٫۱۲٫ مزایای بانکداری الکترونیک
۲٫۱۳٫ پول الکترونیکی
۲٫۱۴٫ انواع پول الکترونیکی
۲٫۱۴٫۱٫ پول الکترونیکی شناسایی شده
۲٫۱۴٫۲٫ پول الکترونیکی غیرقابل شناسایی (بی‌نام و نشان)
۲٫۱۵٫ نتیجه گیری
فصل سوم: مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری الکترونیکی
۳٫۱٫ مقدمه
۳٫۲٫ مدیریت ارتباط با مشتری
CRM
۳٫۳٫ ارتباط
۳٫۴٫ هرم ارزش مسشتری
۳٫۵٫ خوشه بندی مشتریان بانک ملت با استفاده از داده کاوی
۳٫۶٫ استخراج داده های مربوط به شاخص ها
۳٫۷٫ بررسی وضعیت داده و آماده سازی آن
۳٫۸٫ برسی عدم همبستگی فیلدها با استفاده از آنالیز واریانس
۳٫۹٫ تقسیم بندی مشتریان در گروه به صورت غیر فازی
۳٫۹٫۱٫ تقسیم بندی مشتریان به ۵ گروه به صورت فازی
۳٫۹٫۲٫ تحلیل خوشه ها
۳٫۱۰٫ استخراج قواعد
۳٫۱۱٫ ایجاد نرم افزار های داده کاوی برای مدیریت روابط مشتری
۳٫۱۱٫۱٫ تقسیم بندی مشتری
۳٫۱۱٫۲٫ پیش بینی رویگردانی
۳٫۱۲٫ پیشنهادات
۳٫۱۳٫ نتیجه گیری
فصل چهارم: روش ها و راهکارهای شناسایی تقلب در بانکداری الکترونیک
۴٫۱٫ مقدمه
۴٫۲٫ تقلب
۴٫۳٫ شناسایی تقلب
۴٫۴٫ انواع تقلب در بستر بانکداری الکترونیک
۴٫۴٫۱٫ تشخیص سو استفاده
۴٫۴٫۲٫ تشخیص ناهنجاری
۴٫۵٫ تکنیک تشخیص تقلب
۴٫۵٫۱٫ سیستم خبره
۴٫۵٫۲٫ برون هشته ای
۴٫۵٫۳٫ شبکه عصبی
۴٫۵٫۴٫ استدلال بر پایه مدل
۴٫۵٫۵٫ رویکرد میتنی بر قواعد
۴٫۵٫۶٫ تجزیه و تحلیل حالت گذار
۴٫۵٫۷٫ تکنیک ها
۴٫۵٫۸٫ داده کاوی
۴٫۶٫ وظایف داده کاوی
۴٫۶٫۱٫ طبقه بندی
۴٫۶٫۲٫ خوشه بندی
۴٫۶٫۳٫ پیش بینی
۴٫۶٫۴٫ کشف نقاط پرت
۴٫۶٫۵٫ رگرسیون
۴٫۶٫۶٫ تصویرسازی
۴٫۷٫ روشهای داده کاوی در مورد استفاده در تحقیقات کشف تقلبهای مالی
۴٫۷٫۱٫ مدل رگرسیون
۴٫۷٫۲٫ شبکه های عصبی مصنوعی
۴٫۷٫۳٫ شبکه استنباط بیزین
۴٫۷٫۴٫ درختان تصمیم
۴٫۸٫ یک چارچوب کلی برای الگورتیم های داده کاوی
۴٫۹٫ راه آینده چالشهای پیش رو
۴٫۱۰٫ نتیجه گیری
منابع و مراجع
واژه نامه فارسی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی
فهرست اشکال و نمودارها:
شکل ۱-۲٫ مراحل داده کاوی
شکل۱-۳ . مدیریت فرایند کسب و کار
شکل ۲-۳٫ هرم ارزش مشتری براساس ۵ خوشه بدست آمده
شکل ۳-۳٫ تلفیق رفتار داده های دموگرافیک
شکل ۴-۳٫ دلایل برای رویگردانی داوطلبانه
شکل ۱-۴٫ چرخه حیات مالی
نمودار ۱-۴٫ چگونگی دسته بندی داده ها براساس رفتارعادی
نمودار ۲-۴٫ ناهنجاری متنی
نمودار ۳-۴٫ ناهنجاری انبوه
شکل ۲-۴٫ روشهای داده کاوی استفاده شده برای کشف انواع تقلبهای مالی (
Ngai et,al.2010)
شکل ۵-۴٫ چارچوب کلی کشف تقلبهای مالی با استفاده از کارایی (
Yue et,al .2007 )
فهرست جداول:
جدول۱-۳ . مراکز ۵ خوشه به روش غیر فازی
جدول۲-۳ . نمونه ای از خروجی نرم افزار
Spss
جدول ۳-۳٫نمونه ای از خروجی نرم افزار
DataEngin
جدول ۴-۳٫ تراکم خوشه ها با استفاده از روش غیر فازی و فازی
جدول ۵-۳٫مقادیر بدست آمده برای
µ با تعداد خوشه های مختلف
جدول ۶-۳ . مقادیر محاسبه شده برای ارزیابی خوشه ها با استفاده از معادلات ذکر شده
جدول۱-۴ . طبقه بندی تقلبهای مالی (
Ngai et,al.2010)
جدول ۲- ۴٫ جدول زیان های حاصل از تقلب های مالی از طریق کارت های اعتباری بانکی در انگلستان (۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷)-منبع
APAGS سال ۲۰۰۶ (آمار به میلیون پوند)
جدول ۳-۴ .جمع زیان های حاصل از تقلب های مالی از طریق سیستم های بانکداری الکترونیکی در انگلستان (۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷)- منبع
APAGS سال ۲۰۰۶ (آمار به میلیون پوند)
جدول ۴-۴٫اهداف اصلی تحقیقتهای انجام شده در مورد کشف تقلبهای شزکتی از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ (
Ngai et.al ,2010)

           
                   
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:15 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
           
               

                                محاسبات ابری (کامپیوتر) و مقایسه محاسبات شبکه 360 درجه                               

           
           
            محاسبات ابری شعاری پس از وب سایت 2 است، با این حال ده ها تعریف مختلف برای محاسبات وجود دارد و به نظر می رسد هیچ اجماعی در رابطه با آن نیست از سوی دیگر، محاسبات ابری یک مفهوم کاملاً جدید است نسبتاً اتصال پیچیده جدیدی استف اما سیزده سال از تأسیس شبکه نمونه (پارادیم) گذشته است، فن آوری های مربوطه دیگری مانند، دفترچه محاسبات، محاسبات خوشه ای و به طور            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         46                   
                    فرمت فایل                                         pptx                   
                    حجم فایل                                         873 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         26                   
           
               
                                دانلود محاسبات ابری (کامپیوتر) و مقایسه محاسبات شبکه 360 درجه                                                گزارش تخلف برای محاسبات ابری (کامپیوتر) و مقایسه محاسبات شبکه 360 درجه                               
           
       
       
           
                محاسبات ابری (کامپیوتر) و مقایسه محاسبات شبکه 360 درجه           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 1075                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

محاسبات ابری شعاری پس از وب سایت 2 است، با این حال ده ها تعریف مختلف برای محاسبات وجود دارد و به نظر می رسد هیچ اجماعی در رابطه با آن نیست. از سوی دیگر، محاسبات ابری یک مفهوم کاملاً جدید است. نسبتاً اتصال پیچیده جدیدی استف اما سیزده سال از تأسیس شبکه نمونه (پارادیم) گذشته است، فن آوری های مربوطه دیگری مانند، دفترچه محاسبات، محاسبات خوشه ای و به طور کلی سیستم های توزیع شده است. در این مقاله تلاش شده تا مقایسه ای بین محاسبات ابری با شبکه های محاسباتی از زوایای مختلف شود و بینش درباره ویژگی های الزامی هر دو می دهد. ...

           
           
                Cloud ComputingGrid Computingمحاسبات ابری               
           
       
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:14 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
                       
            تم ها و قالب های حرفه ای و مدرن پاورپوینت PowerPointبسیار منحصربفرد برای ارائه پایان نامه های کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد دکترا           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         52                   
                    فرمت فایل                                         pptx                   
                    حجم فایل                                         1697 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         30                   
           
               
                                دانلود نمونه قالب و تم پاورپوینت فوق العاده حرفه ای و زیبا برای ارائه پایان نامه                                                گزارش تخلف برای نمونه قالب و تم پاورپوینت فوق العاده حرفه ای و زیبا برای ارائه پایان نامه                               
           
       
       
           
                نمونه قالب و تم پاورپوینت فوق العاده حرفه ای و زیبا برای ارائه پایان نامه           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 1476                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

مجموعه این تم ها و قالب های حرفه ای و زیبای پاورپوینت برای ارائه پایان  نامه، پروژه و تحقیق و ارائه سایر مستندات و پروژه های مدرن و حرفه ای در  قالب PowerPoint
این قالب های ارائه شده به نحوی منحصربفرد طراحی شده  است که علاوه بر زیبایی فوق العاده ظاهری کاملا پویا بوده و بسته به نیاز و  سلیقه شما براحتی قابل تغییر میباشند از این جهت بسیار مناسب برای انواع  ارائه حرفه ای پایان نامه، پروژه و تحقیق برای کلیه مقاطع تحصیلی لیسانس،  فوق لیسانس و دکتری می باشد. در طراحی این قالب سعی نموده ایم برای سهولت  در دسترسی به موضوعات مورد ارائه منو باری با تعبیه دکمه های متنوع و مورد  نیاز در فرم اصلی قرار داده ایم و لینک به دکمه ها بگونه ایست که با کلیک  بر عنوان مشخص به اسلاید مربوطه هدایت میشویم همچنین با تعریف نمودن دو  کلید Home و Exit برای برنامه می توان با کلیک کردن روی آنها به ترتیب به  اسلاید اول هدایت شده و از حالت Slid Show خارج شد. همچنین از ویژگی های  شاخص و منحصربفرد این قالب ها این است که با هدایت شدن از یک اسلاید به  اسلاید بعدی، متناسب با موضوع مورد ارائه در هر لحظه رنگ تب آن موضوع تغییر  کرده و از بقیه تب ها متمایز خواهد بود به نحوی که حاضرین متوجه خواهند شد  شما درباره چه موضوعی صحبت می کنید. ویا اینکه با حرکت بین صفحات و از یک  عنوان به عنوان دیگر تب های پایین فعال شده و حاضرین متوجه خواهند شد که به  عنوان مثال مقدمه پایان یافته و شما در حال ارائه ادبیات موضوع هستید.

           
                   
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:13 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
                       
            دانلود متن کامل پم قاله رشته مهندسی کامپیوتر  گرایش  نرم افزار  عنوان  دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی  تعداد صفحات  220  چکیده  کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم نسبت به شبکه های سنتی بسیار متفاوت است بعضی از پارامترهایی که در ارزیابی کیفیت           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         54                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         1377 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         220                   
           
               
                                دانلود دانلود فایل ورد WORD مقاله دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یا                                                گزارش تخلف برای دانلود فایل ورد WORD مقاله دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یا                               
           
       
       
           
                دانلود فایل ورد WORD مقاله دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یا           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 1263                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

دانلود متن کامل پم قاله رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : نرم افزار

عنوان : دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی

تعداد صفحات : 220

چکیده

کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم نسبت به شبکه های سنتی بسیار متفاوت است. بعضی از پارامترهایی که در ارزیابی کیفیت سرویس در این شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: پوشش شبکه, تعداد بهینه نودهای فعال در شبکه, طول عمر شبکه و میزان مصرف انرژی. در این پایان نامه سه مسئله اساسی شبکه ها ی حسگر بی سیم مطرح گردیده و با هدف بهبود پارامترهای کیفیت سرویس، برای این مسائل، راه حلهایی کارا با استفاده از روش هوشمند آتوماتاهای یادگیرسلولی ارائه شده است. ابتدا مسئله پوشش محیط در شبکه های حسگر را با استفاده از غیر فعال نمودن نودهای غیر ضروری و فعال نگه داشتن بهینه نودها حل می گردد، تا در مصرف انرژی صرفه جویی به عمل آمده و عمر شبکه افزایش یابد. سپس به مسئله خوشه بندی در شبکه حسگر پرداخته شده و با استفاده از آتوماتاهای یادگیرسلولی, شبکه های حسگر به گونه ای خوشه بندی می شوند که انرژی به صورت یکنواخت در شبکه بمصرف رسیده وعمر شبکه  افزایش یابد. پس از آن با استفاده از آتوماتاهای یادگیر یک روش تجمیع داده های محیط حسگری پیشنهاد می گردد که در مصرف انرژی شبکه صرفه جویی به عمل آورده و عمر شبکه را افزایش می دهد. همه روشهای ارائه شده با استفاده از نرم افزار J-Sim شبیه سازی گردیده اند. نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده عملکرد بهتر روشهای پیشنهادی نسبت به روشهای مشابه می باشد.فهرست مطالب

چکیده

1-  مقدمه

1-1-شبکه های حسگر بی سیم

1-1-1- مسائل مطرح در شبکه های حسگر بی سیم

1-1-2- پوشش محیط در شبکه های حسگر بی سیم

1-1-3- خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

1-1-4- تجمیع داده ها در شبکه های حسگر

1-2-کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم

1-2-1- کیفیت سرویس در شبکه های داده ای سنتی

1-2-2- کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم

1-3-آتوماتای یادگیر

1-3-1- آتوماتای یادگیر

1-3-2- معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر

1-3-3- الگوریتمهای یادگیری

1-3-4- آتوماتای یادگیر با عملهای متغیر

1-4-آتوماتای یادگیر سلولی

1-4-1- آتوماتای سلولی

1-4-2- آتوماتای یادگیر سلولی (CLA)

1-4-3- آتوماتای یادگیر سلولی نامنظم (ICLA)

1-5-اهداف پایان نامه و ساختار آن

2-  پوشش محیط در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیرسلولی

2-1-مقدمه

2-1-1- اشکال مختلف طراحی

2-2-دسته بندی مسائل پوشش در شبکه های حسگر

2-2-1- پوشش ناحیه ای

2-2-2- پوشش نقطه ای

2-2-3- پوشش مرزی

2-3-روش پوشش CCP

2-3-1- فرضیات مسئله

2-3-2- تشریح روش

2-4-حل مسئله پوشش(k-پوششی ) با استفاده از آتوماتاهای یادگیر

2-4-1- فرضیات و مدل مسئله

2-4-2- روش تشخیص افزونه بودن نود حسگر

2-4-3- شبیه سازی

2-5-جمع بندی

3-  خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی

3-1-مقدمه

3-2-کارهای انجام شده

3-2-1- پروتکل خوشه بندی LEACH

3-2-2- پروتکل خوشه بندی HEED

3-3-خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی

3-3-1- روش خوشه بندی پیشنهادی

3-3-2- شبیه سازی

3-4-جمع بندی

4-  تجمیع داده ها در شبکه های حسگر با استفاده از آتوماتاهای یادگیر

4-1-مقدمه

4-2-کارهای انجام گرفته

4-3-تجمیع داده ها در شبکه های حسگر با استفاده از آتوماتاهای یادگیر

4-3-1- بیان مسئله و مفروضات آن

4-3-2- تشریح روش پیشنهادی

4-4-شبیه سازی

4-4-1- آزمایش اول

4-4-2- آزمایش دوم

4-4-3- آزمایش سوم

4-5-جمع بندی

5-  نتیجه گیری

6-  پیوست اول: شبکه های حسگر بی سیم

6-1-تاریخچه شبکه های حسگر

6-2-ساختار هر گره حسگر

6-2-1- اجزاء درونی یک گره حسگر

6-2-2- محدودیتهای سختافزاری یک گره حسگر

6-3-پشته پروتکلی

6-4-مزایای شبکه های حسگر بیسیم

6-5-کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم

7-  پیوست دوم:آتوماتای یادگیرسلولی

7-1-تاریخچه آتوماتای یادگیر

7-2-معیار‌های رفتار اتوماتای یادگیر

7-3-آتوماتای یادگیر با عملهای متغیر

7-4-آتوماتای یادگیر تعقیبی

7-5-آتوماتای یادگیر سلولی (CLA)

7-6-آتوماتای یادگیر سلولی باز(OCLA)

7-7-آتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام (ACLA)

8-  پیوست سوم: شرح نرم افزار J-Sim و پیاده سازی الگوریتمهای پیشنهادی با آن

8-1-مقدمه

8-2-شبیه ساز J-Sim

8-2-1- شبیه سازی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از J-sim

8-2-2- نصب و اجرا

8-3-پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی پیشنهادی

8-4-پیاده سازی الگوریتم پوشش پیشنهادی

8-5-پیاده سازی الگوریتم تجمیع پیشنهادی

9-  واژه نامه

مراجعفهرست شکلها

شکل ‏1‑2: یک مدل ساده از QoS

شکل ‏1‑3: نحوه عملکرد پروتکل RSVP

شکل ‏1‑4 : اتوماتای یادگیر تصادفی

شکل ‏1‑5: (الف) همسایگی مور –  (ب) همسایگی ون نیومن برای اتوماتای سلولی

شکل ‏1‑6: قانون 54

شکل ‏1‑7: آتوماتای یادگیر سلولی نامنظم

شکل ‏2‑11:  محاسبه  MaxIteration مناسب جهت بدست اوردن پوشش کامل در شبکه

شکل ‏2‑12 :  مقایسه تعداد نودهای فعال در روشهای پوشش با درجه پوشش یک

شکل ‏2‑13 : مقایسه تعداد نودهای فعال در روشهای پوشش با درجات پوشش 2 و 3

شکل ‏2‑14 : مقایسه نسبت میانگین انرژی نودهای فعال نسبت به میانگین انرژی نودهای غیرفعال با درجه پوشش یک

شکل ‏2‑15 : مقایسه نسبت میانگین انرژی نودهای فعال نسبت به میانگین انرژی نودهای غیرفعال با درجه پوشش دو

شکل ‏2‑16 : مقایسه نسبت میانگین انرژی نودهای فعال نسبت به میانگین انرژی نودهای غیرفعال با درجه پوشش سه

شکل ‏2‑17 : مقایسه طول عمر شبکه(زمان از بین رفتن اولین نود) در حالتهای مختلف

شکل ‏2‑18 : مقایسه میزان انرژی مصرفی در الگوریتم پوشش نسبت به کل انرژی مصرفی

شکل ‏3‑1: ارتباطات تک گامی و چندگامی بدون خوشه بندی

شکل ‏3‑2: ارتباطات تک گامی و چندگامی با استفاده از خوشه بندی

شکل ‏3‑3: شبه کد الگوریتم HEED

شکل ‏3‑4 : مقایسه تعداد خوشه های ایجاد شده در روشهای مختلف خوشه بندی

شکل ‏3‑5: مقایسه درصد خوشه های خالی ایجاد شده در روشهای مختلف خوشه بندی

شکل ‏3‑6: مقایسه نرخ میانگین انرژی سرخوشه ها نسبت به میانگین انرژی نودهای معمولی

شکل ‏3‑7: مقایسه ضریب تغییرات اندازه خوشه ها در روشهای مختلف خوشه بندی

شکل ‏3‑8: مقایسه طول عمر شبکه در روشهای مختلف خوشه بندی

شکل ‏4‑1: محیط حسگری با نواحی A تا F و حسگرهای واقع در آنها

شکل ‏4‑2: حسگرهای H ,F ,G ,E ,C ,A و J در یک ناحیه واقعند و تشکیل یک ائتلاف می دهند

شکل ‏4‑3: محیط حسگری به 9 ناحیه مختلف با داده های متفاوت تقسیم بندی شده است

شکل ‏4‑4: محیط حسگری در زمان 250 دقیقه

شکل ‏4‑5: محیط حسگری در زمان 500 دقیقه

شکل ‏4‑6: محیط حسگری در زمان 750 دقیقه

شکل ‏4‑7: مقایسه تعداد کل بسته های دریافتی توسط نود سینک در روشهای مختلف

شکل ‏4‑8: مقایسه کل انرژی مصرفی توسط نودها در روشهای مختلف

شکل ‏4‑9: مقایسه طول عمر شبکه در روشهای مختلف تجمیع

شکل ‏4‑10: مقایسه میزان انرژی مصرفی در الگوریتم تجمیع نسبت به کل انرژی مصرفی

شکل ‏6‑1 : اجزاء درونی یک گره حسگر

شکل ‏6‑2 : پشته پروتکلی شبکه های حسگر

شکل ‏6‑3 : نمونه کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم

شکل ‏8‑1 : محیط شبکه حسگربی سیم

شکل ‏8‑2 : مدل یک نود حسگربی سیم

شکل ‏8‑3 : تنظیم jdk در نرم افزار J-Sim

شکل ‏8‑4 : اجرای نرم افزار J-Sim

           
                   
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:12 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
           
               

                                فایل پاورپوینت بررسی فایروال                               

           
           
            این تحقیق در19 اسلاید و در قالب POWERPOINT در زمینه  فایروال تهیه و تنظیم شده است جهت مشاهده فهرست و چکیده این تحقیق به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         50                   
                    فرمت فایل                                         pptx                   
                    حجم فایل                                         241 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         19                   
           
               
                                دانلود فایل پاورپوینت بررسی فایروال                                                گزارش تخلف برای فایل پاورپوینت بررسی فایروال                               
           
       
       
           
                فایل پاورپوینت بررسی فایروال           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 773                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

یك فایروال از شبكه شما در برابر ترافیك ناخواسته و همچنین نفوذ دیگران به كامپیوتر شما حفاظت می كند. توابع اولیه یك فایروال به این صورت هستند كه اجازه می دهند ترافیك خوب عبور كند و ترافیك بد را مسدود می كنند! مهمترین قسمت یك فایروال ویژگی كنترل دستیابی آن است كه بین ترافیك خوب و بد تمایز قائل می شود. در این تحقیق به بررسی فایروالها و تکنولوژی بکار رفته در  آنها پرداخته شده است.

فهرست مطالب

 • مقدمه                                                                                                                          
 • فایروال چیست                                                                                                  
 • فایروال نرم افزاری                      
 • فایروال سخت افزاری      
 • انواع تکنولوژی در فایروال
 • Packet-filtering firewalls
 • Circuit-level gateways
 • Stateful inspection firewalls
 • Application-level gateways (proxies)
 • Multilayer inspection firewalls
 • مراجع
           
                   
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:12 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
           
               

                                مقاله محاسبات گریدی                               

           
           
            مقاله محاسبات گریدی           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         38                   
                    فرمت فایل                                         docx                   
                    حجم فایل                                         1166 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         114                   
           
               
                                دانلود مقاله محاسبات گریدی                                                گزارش تخلف برای مقاله محاسبات گریدی                               
           
       
       
           
                مقاله محاسبات گریدی           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 1113                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

مقاله محاسبات گریدی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

....................................................

12

فصل اول

مبانی گرید

....................................................

14

Grid computing 1-1 چیست ؟

....................................................

15

2-1 انواع Grid 

....................................................

17

3-1 اهمیت Grid Computing

....................................................

18

4-1 ابزار قدرتمند Globus

....................................................

20

5-1 نگاهی به‌اجزای Grid

....................................................

21

Grid 6-1 از   دید برنامه نویسان

....................................................

27

7-1 پیچیدگی‌ها

....................................................

30

8-1 مقدمه‌ای بر محاسبات توری

31

9-1 مسأله گرید

....................................................

33

10-1 گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی

....................................................

34

11-1 فواید محاسبات توری

....................................................

37

1-11-1بهره برداری از منابع مورد استفاده

....................................................

37

2-11-1 ظرفیت پردازنده موازی

....................................................

39

3-11-1 منابع مجازی و سازمانهای مجازی

....................................................

40

4-11-1دستیابی به منابع اضافی

....................................................

42

5-11-1 توازن منابع

....................................................

44

6-11-1 قابلیت اطمینان

....................................................

45

7-11-1مدیریت

....................................................

47

12-1 استانداردها برای محیط‌های گرید

....................................................

48

1-12-1 استاندارد OGSI

....................................................

49

2-12-1 استاندارد گرید FTP

50

3-12-1 استاندارد WSRF

....................................................

51

4-12-1 استانداردهای مرتبط با سرویس‌های وب

....................................................

51

فصل دوم

امنیت و طراحی گرید

....................................................

52

-21 معرفی امنیت گرید (گرید Security)

....................................................

53

1-1-2 نیازهای امنیتی گرید

....................................................

53

2-1-2 چالش‌های امنیتی موجود در گرید

....................................................

54

3-1-2 دامنه‌های امنیتی گرید

54

4-1-2 اصول امنیت

....................................................

56

5-1-2 اصطلاحات مهم امنیت گرید

....................................................

58

6-1-2 مجوز اعتبارسنجی

....................................................

61

2-2 طراحی گرید

....................................................

68

1-2-2 اهداف راه حل

....................................................

69

2-2-2 توپولوژی گرید

....................................................

73

1-2-2-2 Intra گرید

....................................................

74

2-2-2-2 Extra گرید

....................................................

76

3-2-2-2  Inter گرید

....................................................

77

3-2بررسی برخی از پروژه‌های گرید

....................................................

78

SETI @ Home 1-3-2

....................................................

78

NAREGL2-3-2

....................................................

78

3-3-2 Floding@Home

....................................................

79

Google 4-3-2

....................................................

80

BLAST 5-3-2 

....................................................

81

4-2 مقایسه   ونتیجه گیری

....................................................

82

فصل سوم

زمانبندی در گریدهای محاسباتی

....................................................

83

1-3 زمانبندی در گریدهای محاسباتی

....................................................

84

2-3 توابع    هدف

....................................................

93

3-3   زمانبندی سیستم های توزیع شده و گرید

....................................................

96

منابع

....................................................

101


فهرست جداول و اشكال

عنوان

صفحه

شكل 1-1  

سیستم‌های Gird از دید استفاده کنندگان

....................................................

22

شكل 1-2  

GSI  در Gird

....................................................

23

شكل 1-3  

موقعیت سرویس‌های MDS در Gird

....................................................

24

شكل 1-4  

موقعیت   زمانبند‌ها در Grid

....................................................

25

شكل 1- 5   

- GASS در Gird

....................................................

26

شكل 1-6  

بخش مدیریت منابع در Grid

....................................................

27

شكل 1-7

ساختار معماری باز سرویس های Grid

....................................................

28

شكل 1-8 

كنترل گرید توسط Middleware

....................................................

32

شكل 1-9 

دسترسی به منابع اضافی

....................................................

42

شكل 1-10  

Job ها به منظور   توازن بار به قسمتهایی ازگرید كه كمتر مشغولند مهاجرت داده شده اند

....................................................

43

شكل 1-11

پیكربندی افزونه گرید

....................................................

46

شكل 1-12

تخصیص منابع توسط راهبر

....................................................

47

شكل 1-13

اجزای زیر بنای سرویس های گرید

....................................................

50

شكل 2- 1

رمزگشایی با كلید متقارن

....................................................

59

شكل 2- 2 

اعتبارسنجی دیجیتالی

....................................................

63

شكل 2-3

یك نمونه از اعتبارسنجی و تصدیق

....................................................

65

شكل 2-4

معماری پایگاه داده

....................................................

73

شكل 2- 5   

توپولوژی Intra گرید

....................................................

75

شكل 2- 6

توپولوژی Extra گرید

....................................................

76

شكل 2-7

توپولوژی Inter گرید

....................................................

77

شكل 2- 8

جدول مقایسه

....................................................

82

شکل 3-1

    مراحل كلی اجرای یك كار داده موازی در یك سیستم گرید

....................................................

90

شکل 3-2 

طبقه بندی زمانبندهای گرید

....................................................

94

شکل 3-3 

توابع هدف

....................................................

95مقدمه

Computing Grid یا شبكه‌های متصل كامپیوتری مدل شبكه‌ای جدیدی است كه با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امكان انجام‌دادن عملیات‌ حجیم محاسباتی را میسر می‌سازد. Gridها در واقع از منابع كامپیوترهای متصل به‌شبكه استفاده می‌كنند و می‌توانند با استفاده از برآیند نیروی این منابع، محاسبات بسیار پیچیده را به‌راحتی انجام دهند. آن‌ها این كار را با قطعه قطعه كردن این عملیات و سپردن هر قطعه به‌كامپیوتری در شبكه انجام می‌دهند. به عنوان مثال وقتی شما از كامپیوترتان برای مدتی استفاده نمی‌كنید و كامپیوتر شما به‌ اصطلاح به‌وضعیت محافظ نمایشگر یا Screensaver می‌رود، از پردازشگر كامپیوتر شما هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. اما با استفاده از شبكه‌های Grid می‌توان از حداكثر توانایی‌های پردازشگر‌ها استفاده نمود و برنامه‌ای را در كامپیوتر قرار داد كه وقتی از سیستم استفاده‌ای نمی‌شود، این برنامه بتواند از نیروی بلااستفاده دستگاه بهره بگیرد و قسمتی از محاسبات بزرگ عملیاتی را انجام دهد. در این مقاله این پدیده در فناوری اطلاعات مورد بحث قرار می‌گیرد و اهمیت استفاده از این فناوری، پیچیدگی‌ها، اجزای تشكیل دهنده و استانداردهای این مدل بررسی می‌شود و نشان داده خواهد شد كه با استفاده از این مدل چگونه در وقت و زمان شما صرفه‌جویی می‌شود. گفتنی است در حال حاضر بزرگ‌ترین شبكه Grid جهان در خدمت پروژه SETI@home برای یافتن حیات هوشمند فرازمینی قرار دارد. امروزه فناوری جدیدی به‌ نام Grid به ‌عرصه ارتباطات الكترونیك قدم نهاده است كه براساس آن  با دانلود كردن یك محافظ نمایشگر مخصوص می‌توانیم به‌كامپیوترهای شخصی خود اجازه دهیم كه وقتی از آن استفاده نمی‌كنیم، به ‌شبكه جهانی متصل شوند و به ‌سیستم‌های بزرگ تحقیقاتی اجازه دهند از منابع آزاد و بلااستفاده سیستم ما  استفاده نمایند.

           
           
                مقاله محاسبات گریدیمحاسبات گریدیپایان نامه محاسبات گریدی               
           
       
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:11 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
                       
            عنوانپیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاویتعداد صفحات  111 چکیدهآسیب پذیری­های نرم افزار می­تواند منجر به تلفات مالی و اطلاعاتی شود به علت محدود بودن منابع مالی و انسانی، اولویت دهی به آسیب­ها بسیار مورد توجه می­باشد پیش از این پژوهش، تعداد زیادی از محققان آسیب پذیری­ها را براساس دانش­های تجربی و آماری، رده            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         63                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         8184 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         111                   
           
               
                                دانلود دانلود فایل ورد Word پروژه  پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی                                                گزارش تخلف برای دانلود فایل ورد Word پروژه  پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی                               
           
       
       
           
                دانلود فایل ورد Word پروژه  پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 1263                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

عنوان:پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی

تعداد صفحات : 111

چکیده:

آسیب  پذیری­های نرم افزار می­تواند منجر به تلفات مالی و اطلاعاتی شود. به علت  محدود بودن منابع مالی و انسانی، اولویت دهی به آسیب­ها بسیار مورد توجه  می­باشد. پیش از این پژوهش، تعداد زیادی از محققان آسیب پذیری­ها را براساس  دانش­های تجربی و آماری، رده بندی کرده­اند. اماگاهی طبیعت متغییر آسیب  پذیری­ها، فراهم کردن یک معیار رده بندی برای آن­ها را غیر ممکن می­کند.

گزارش­های  آسیب پذیری، به طور پیوسته در پایگاه داده­های مختلف ثبت می­شوند. اطلاعات  متنی آسیب پذیری­ها، به طور کامل توسط ابزارهای اتوماتیک موجود، مورد  استفاده قرار نمی­گیرد. این پژوهش نشان داد که از اطلاعات موجود در متن­ها  برای ساخت مدل­های پیش گو می­توان استفاده کرد. متن کاوی ابزاری مناسب برای  به دست آوردن اطلاعاتی است که در اخذ تصمیمات مهم مدیریتی موثر می­باشند.

در  زمینه پیش بینی بهره کشی با استفاده از متن کاوی، تاکنون فقط یک تحقیق  انجام شده است. این تحقیق در KDD2010، با عنوان “فراتر از اکتشافی: آموزش  برای، کلاس بندی آسیب پذیری و پیش بینی بهره کشی” ارائه شده است. این تحقیق  به سوالات زیر، با استفاده از متن کاوی پاسخ داده است: آیا از آسیب پذیری  بهره کشی خواهد شد؟ چه زمانی از آسیب پذیری موجود بهره کشی خواهد شد؟ این  مقاله در مقایسه با CVSS(که یکی از متریک­های معروف آسیب پذیری است) به  نتایج خوبی رسیده است. در این پژوهش به سوالات فوق و به سوالات جدید زیر  دقت بالایی پاسخ داده شده است:

اگر سیستمی مورد بهره کشی قرار گرفته، چه زمانی این بهره کشی آغاز شده است؟ (دقت پاسخ­ها بین 94.5-84%)

اگر سیستمی آسیب پذیر است، چه زمانی بسته اصلاح شده آن از سوی سازندگان ارائه خواهد شد؟ (دقت پاسخ­ها بین 91-68%)

در  زمینه خوشه بندی آسیب پذیری­ها، تاکنون تحقیقات زیادی انجام شده است.  پایگاه داده OSVDB دارای دسته بندی­های مختلفی برای آسیب پذیری­ها می­باشد،  اما هیچ یک از این دسته­ها بر اساس توصیف آسیب پذیری­ها نیست. در این  تحقیق آسیب پذیری­ها با استفاده از توصیف­هایشان خوشه بندی شده­اند، که  دسته­های حاصل عبارتند از: سرریز بافر، رد سرویس، دستکاری داده، کنترل از  راه دور، پیکربندی نامناسب، شکاف در رمز عبور، دسترسی غیر مجاز به اطلاعات،  و دسترسی غیر مجاز به سرویس. برای انتساب آسیب پذیری­ها به دسته­های مناسب  به صورت دستی به تجربه نیروی انسانی نیاز است و انجام این کار بسیار ملال  آور می­باشد. دسته بندی ارائه شده در این پژوهش، امکان ساخت نرم افزاری که  بتواند آسیب پذیری­ها را به طور خودکار به دسته­های مناسب نسبت دهد، را  فراهم می­کند.

در این پژوهش از دو پایگاه داده معروف آسیب پذیری­ها  (OSVDB و CVE)، و اطلاعات تاریخ آسیب پذیری­ها که استفان فری در اختیارمان  قرار داد، استفاده شده است. برای پیش بینی بهره کشی از کلاس بندی کننده  ­های ماشین بردار پشتیبانی و جنگل تصادفی، و برای انجام خوشه بندی از روش  نگاشت خود سازمانده نوخاسته استفاده شده است.

فصل اول: مقدمه

1-1- آسیب پذیری

در  مباحث امنیت کامپیوتر، یک آسیب پذیری، ضعفی است که برای مهاجم امکان سوء  استفاده از اطلاعات یک سیستم را فراهم می­کند. سالانه هزاران آسیب پذیری  کشف و گزارش می­شوند و میلیون­ ها دلار در سرتاسر دنیا صرف مقابله با آسیب  پذیری­ ها می­گردد. برای بهره کشی از آسیب پذیری یک سیستم عموماً به سه  عامل نیاز است: حساسیت یا نقصی در سیستم، دسترسی مهاجم به نقص و توانایی  مهاجم برای بهره کشی از نقص.

1-1-1- تعریف آسیب پذیری

آسیب  پذیری از جمله مفاهیمی است که منابع مختلف تعاریف متفاوتی را برایش ارائه  داده­اند. از جمله این تعاریف می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

ISO  27005: ضعف یک دارایی یا گروهی از دارایی­ها که می­تواند توسط فرد یا گروهی  از افراد مورد بهره کشی قرار گیرد . در این تعریف دارایی به معنای هر چیزی  که برای سازمان ارزشی داشته باشد، است، برای مثال منابع اطلاعاتی مورد  حمایت سازمان.

IETF RFC 2828: یک عیب یا ضعف در طراحی، پیاده سازی،  عملکرد یا مدیریت سیستم، که می­تواند باعث بهره کشی، در جهت نقض سیاست  امنیتی سیستم شود .

کمیته ملی سیستم­های امنیتی ایالات متحده آمریکا،  در دستورالعمل CNSSشماره 4009، در تاریخ 26 آوریل 2010، واژه نامه تضمین  اطلاعات ملی: آسیب پذیری ضعف در یک IS، روش­های امنیتی سیستم، کنترل­های  داخلی یا پیاده سازی است، که می­تواند منجر به بهره کشی شود .

ENISA:  وجود یک ضعف طراحی یا خطای پیاده سازی که بتواند منجر به رویداد غیر  منتظره نامطلوبی شود، که این رویداد امنیت سیستم کامپیوتر، شبکه، برنامه یا  پروتکل را به خطر اندازد .

گروه باز: حالتی که قدرت مهاجم بیش از قدرت مقاومت در برابر آن باشد .

تحلیل عاملی از خطر اطلاعات(FAIR): احتمال اینکه یک دارایی قادر به مقاومت در برابر عوامل خطر نباشد .

امنیت داده و کامپیوتر، فرهنگ لغات مفاهیم و لغات استاندارد، نویسندگان دنیس لانگلی و مایکل شین، استاکتون پرس، ISBN 0-935859-17-9:

 1. در  امنیت کامپیوتر، ضعف کارکرد امنیتی سیستم­های خودکار شده، کنترل­های  ناظران، کنترل­های اینترنت و غیره، که بتوانند بوسیله یک مهاجم با دسترسی  غیر مجاز به اطلاعات، پردازش اطلاعات را مختل کنند.
 2. در امنیت  کامپیوتر، یک ضعف در لایه فیزیکی، سازمان، کارکرد، کارکنان، مدیریت،  سرپرستی، سخت افزار یا نرم افزار که امکان بهره کشی از آن­ها با هدف آسیب  رساندن به سیستم یا فعالیت­ وجود داشته باشد.
 3. در امنیت کامپیوتر،  هر ضعف یا نقص موجود در یک سیستم، حمله، رویداد مضر یا فرصت دسترسی برای یک  عامل تهدید کننده، که امکان تهدید را برای عامل فراهم کند، را آسیب پذیری  گویند.

2-1-1- کلاس بندی آسیب پذیری ها

آسیب پذیری­ها، براساس نوع دارایی به دسته­های زیر تقسیم می­شوند :

 • سخت افزار، برای مثال: حساسیت به رطوبت، حساسیت به گرد و غبار، استعداد ابتلا به ذخیره سازی محافظت نشده.
 • نرم افزار، برای مثال: تست ناکافی، فقدان پیگیری.
 • شبکه، برای مثال: خطوط ارتباطی محافظت نشده، معماری شبکه ناامن.
 • کارکنان، برای مثال: روند جذب ناکافی، آگاهی های امنیتی ناکافی.
 • مکان، برای مثال: منطقه مستعد سیل،منبع برق غیر قابل اعتماد.
 • سازمانی، برای مثال: عدم پیگیری منظم، عدم تداوم برنامه­ ها.

3-1-1- علت­های ایجاد آسیب پذیری­ها

برخی از منابع و علت­ های ایجاد آسیب پذیری­ ها عبارتند از:

 • پیچیدگی سیستم: احتمال وجود نقص و نقاط دسترسی ناخواسته در سیستم­های بزرگ پیچیده، بیشتر است .
 • متعارف  بودن سیستم: استفاده از کدها، نرم افزارها، سیستم عامل­ها یا سخت افزارهای  معمول و معروف، احتمال اینکه یک مهاجم بتواند به دانش و ابزار، جهت بهره  کشی از نقص موجود دسترسی پیدا کند، را افزایش می­دهد .
 • اتصال:  اتصالات فیزیکی، امتیازات، پورت­ها، پروتکل­ها و سرویس­های بیشتر و افزایش  مدت زمان هر یک از آن­ها، دسترسی پذیری به آسیب پذیری­ها را افزایش می­دهد .
 • نقص  در مدیریت پسوردها: کاربران کامپیوتر از پسوردهای ضعیفی که با تلاش اندکی  کشف می­شوند، استفاده می­کنند یا اینکه آن­ها را در برخی برنامه­ها ذخیره  می­کنند، و این پسوردها بین بسیاری از برنامه­ ها و صفحات وب­ مشترک است .
 • نقص­های  طراحی در سیستم عامل­ های اصلی: طراحان سیستم عامل ­ها، عموماً سیاست­  هایی که کمتر کاربر/مدیر سیستم را درگیر کنند را برمی­گزینند. برای مثال  سیستم عامل­ها، سیاست­ هایی مثل پیش فرض­های اعطای مجوز به هر برنامه و  دسترسی کامل کاربران به سیستم را دارند .این نقص­های سیستم عامل­ها، به  ویروس­ها و بدافزارها، اجازه اجرای دستوراتی از طرف مدیر را می­دهد .
 • مرور  وب­سایت­ های اینترنت: برخی وب سایت­ های اینترنتی دارای جاسوس­ها یا  تبلیغات خطرناکی هستند، که می­توانند به صورت خودکار روی سیستم­ های  کامپیوتری نصب شوند. بعد از بازدید از این وب سایت­ها سیستم ­ها آلوده  می­شوند، اطلاعات شخصی جمع آوری شده و برای شخص ثالث فرستاده می شود .
 • اشکلات  نرم افزاری: اشکلات قابل بهره کشی در بسیاری برنامه­ های نرم افزاری وجود  دارد. اشکلات نرم افزاری ممکن است به مهاجمان اجازه سوء استفاده از برنامه  را بدهند .
 • ورودی­ های کاربر کنترل نشده: برنامه­ها فرض می­کنندکه  همه­ی ورودی­های کاربر امن است. برنامه­هایی که ورودی­ های کاربر را بررسی  نمی­کنند، در واقع امکان اجرای مستقیم دستورات ناخواسته و دستکاری در  پایگاه داده­ها را فراهم می­کنند .

4-1-1- شناسایی و حذف آسیب پذیری­ها

تلاش­  های زیادی در جهت ساخت نرم افزارهایی با قابلیت کشف خودکار آسیب پذیری­های  سیستم ­های کامپیوتری انجام شده است. اگرچه نرم افزارهای موجود می­توانند  در برخی موارد دید کلی خوبی را نسبت به آسیب پذیری­ های سیستم فراهم کنند،  اما نمی­توانند جایگزین بررسی انسانی روی آسیب پذیری­ها شوند. تکیه بر  گزارشات اسکنرها، دید محدود همراه با تشخیص­های اشتباه زیاد، به همراه  خواهد داشت. آسیب پذیری­ها در همه­ ی نرم افزارهای اساسی مثل سیستم عامل­  ها وجود دارند. گاهی اوقات تنها راه حل اساسی مقابله با آن­ها نصب بسته نرم  افزاری اصلاح شده آن محصول است و در فاصله زمانی کشف تا ارائه بسته نرم  افزاری با روش ­هایی مثل استفاده از دیوار آتش و یا نظارت مستقیم بر  کنترل­های دسترسی توسط ناظران سیستم ­ها، می­توان جلوی سوء استفاده از  سیستم را گرفت. لازم به ذکر است که روش­های نظارت مستقیم بر سیستم ها، هم  از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی بسیار هزینه بر هستند.

2-1- مفاهیم اولیه­ مورد نیاز

1-2-1- متن کاوی

مشکلی  که دنیای امروز با آن رو به رو است، کمبود یا نبود اطلاعات نیست بلکه  کمبود دانشی است که از این اطلاعات میتوان حاصل کرد. میلیون­ها صفحه­ وب،  میلیون­ها کلمه در کتابخانه­های دیجیتال و هزاران صفحه اطلاعات در هر شرکت،  تنها بخشی از این منابع اطلاعاتی هستند. اما نمی­توان به طور مشخص منبعی  از دانش را در این بین معرفی کرد. دانش حاصلی است که از نتیجه گیری و فکر و  تحلیل بر روی اطلاعات به دست می­آید. هدف داده کاوی مشخص کردن روابط میان  داده­ های موجود در پایگاه داده­ها و استخراج دانش از میان آن­ها می­باشد.  زمانی که داده­های موجود ساخت یافته باشند استفاده از روش­های داده کاوی و  کسب دانش از آن­ها ساده است. اما امروزه بخش زیادی از اطلاعات به صورت متن  نگهداری می­شود و متن­ ها داده­ هایی غیر ساخت یافته هستند. یک فرد برای  دریافت دانش از اطلاعات یک متن، بایستی ابتدا آنرا درک کند، تا بفهمد چه  معانی و مفاهیمی در آن موجود است و چه ارتباطی میان مفاهیم وجود دارد. با  این حال عصر تکنولوژی به دنبال خودکارسازی است، حتی اگر این کار “درک معنی  متن” باشد .

متن کاوی تمام فعالیت­ هایی که به نوعی به دنبال کسب  دانش از متن هستند را شامل می‌گردد. تحلیل داده ­های متنی توسط روش­های  یادگیری ماشین، بازیابی اطلاعات هوشمند، پردازش زبان طبیعی، همگی در دسته  فعالیت­های متن کاوی قرار می‌گیرند. تصویر 1-1 مراحل متعارف متن کاوی را  نشان می­دهد. اولین گام در متن کاوی استفاده از روش­هایی برای ساختارمند  نمودن متن­ها است. متن از مجموعه­ای از کلمات و عبارات زبان طبیعی تشکیل  شده است. عموماً روش­های متن کاوی ابتدا کلمات و عبارات، را از متن استخراج  می­کنند و سپس آن­ها را مورد پردازش قرار می­دهند، برای مثال برخی کلمات  مثل حروف اضافه و ضمایر حذف، و کلمات باقی مانده ریشه­ یابی می­شوند. سپس  مشخصات استخراج شده از متن­ها به روش­های مختلفی مقداردهی می­شوند، از میان  این روش­ها می­توان به مقداردهی دودویی (بیان­گر ظاهر شدن/ نشدن کلمه در  متن است)، فراوانی کلمه در متن، وزن TF-IDFاشاره کرد .در این تحقیق از روش  وزن­دهی TF-IDFاستفاده شده است، که در قسمت بعد درباره این روش توضیح داده  خواهد شد. با استفاده از مقادیر به دست آمده بردارهای ویژگی برای داده­ها  ساخته و از بین مجموعه­ی داده­ ها، داده­ های آموزش و تست کلاس بندی کننده  انتخاب می­شوند. پس از آن یک روش کلاس بندی انتخاب می­شود. کلاس بندی کننده  با استفاده از داده­ های آموزش، آموزش داده و با استفاده از داده ­های تست  ارزیابی می­شود.           
                   
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:10 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
           
               

                                مقاله طراحی فروشگاه اینترنتی                               

           
           
            طراحی سایت فروشگاهااینترنتی با PHPكمتر كاربر اینترنت را می‌توان یافت كه تاكنون با صفحاتی با پسوند PHP برخورد نكرده باشد و البته این پسوند نامی آشنا برای طراحان و برنامه‌نویسان وب است           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         43                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         882 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         130                   
           
               
                                دانلود مقاله طراحی فروشگاه اینترنتی                                                گزارش تخلف برای مقاله طراحی فروشگاه اینترنتی                               
           
       
       
           
                مقاله طراحی فروشگاه اینترنتی           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 977                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

باسلام. دوستان این مجموعه مقاله ای درباره طراحی فروشگاه اینترنتی هست که قبلا پاورپوینت این مقاله در فروشگاه قرار داشت. در این مجموعه مقاله اصل این عنوان به همراه یک پایان نامه بینظیر درباره طراحی فروشگاه اینترنتی با PHP میباشد که هم مقاله و هم پایان نامه هر دو در فایل WORD میباشد. پایان نامه به تنهایی به قیمت بالای 15 هزار در سایت های دیگه بفروش میرسد ولی ما اینجا فقط قصدمون فروش مقاله و همراه اون یه پایان نامه عالی دیگه با قیمتی بسیار پایینتر هست. این پایان نامه 130 صفحه میباشد. با آرزوی موفقیت و شادکامی

فهرست مطالب این  پایان نامه در زیر آورده می شود.

فهرست مطالب

مقدمه: 3

تاریخچه 3

پی اچ پی زبانی برای همه سیستم عامل‌ها 4

PHP چیست؟ 5

برای شروع کار با PHP چه نیاز داریم؟ 6

پی اچ پی چگونه كار می‌كند؟ 7

سرعت بالای تفسیر و اجرای PHP 8

ساختار مناسب و امكانات بالا در PHP 9

معایب 10

توضیحات برنامه نویس در حین برنامه نویسی (Comments ) 10

عملگرهای ریاضی در PHP 11

عملگرهای رشته ای در PHP 11

متغیرها در PHP 11

مزایا و معایب HTML و Flash 13

:    Php  قابلیتهای 14

كارایی بسیار بالا 14

قابلیت اتصال به تعداد زیاد و متفاوت بانكهای اطلاعاتی 14

دارا بودن دستورات غنی برای استفاده های لازم در سایتها 15

سهولت استفاده و آموزش آن 15

قابلیت تغییر و حمل آن 15

ارائه شدن متن برنامه 16

MySQL چیست؟ 17

آموزش برنامه نویسی شیء گرا با PHP 17

كلاسها (Classes) 17

دستور Print 20

ترکیب PHP و HTML در یک صفحه 20

نوع داده داخل متغیر DATA TYPE 22

تغییر نوع داده بدون اینکه اصل متغیر تغییر کند 23

توابع (Functions) 23

تابع چیست ؟ 24

تعریف یک تابع 25

صدا کردن یک Function به صورت داینامیک 25

متغیر ها در داخل تابع 25

استفاده از متغیر به صورت Global (یعنی داخل و خارج 26

تابع ها) 26

FLASH: 26

استفاده از اكتیوایكس فلش 27

نصب اكتیوایكس فلش روی كامپیوتر كاربر 27

Resize شدن درست 27

غیرفعال كردن كلیك سمت راست 28

ارتباط بین Flash و دلفى 28

مقدمه 29

حالتها و مدهای رنگ : 29

مدل RGB : 30

مدل CMYK : 30

مدل Grayscale : 30

مدل Bitmap : 31

كار با لایه ها 31

پنجرة Layer ( كار با جدول لایه ها) : 31

ایجاد لایه : 32

پنهان كردن لایه : 32

حذف لایه : 32

كپی گرفتن از لایه : 33

كار با چندین لایه : 33

ابزار انتقال Move Tool -V : 34

کلیدهای میان بر : 34

پنجرة History عمل Redo , Undo : 35

ابزار ذره بین Zoom Tool : 36

بزرگنمایی و كوچك نمایی تصاویر بوسیله صفحه كلید: 36

پنجرة Navigator : 36

ابزار دست جابجایی تصویر Hand Tool -H: 37

ابزار كمند Lasso Tool : 37

Lasso tool : 38

Polygonal lasso : 38

Magnetic lasso tool : 39

ابزار عصای جادویی Magic Wand Tool : 39

گزینة Tolerance : 40

منوی Select : 40

گزینه Deselect : Ctrl + D 41

گزینه Reselect : 41

گزینه Inverse : 41

گزینه Feather : 41

كار با فایلها و پسوندهای مورد استفاده 42

كار با فایل ها : 42

Photoshop Document – psd 42

ذخیره سازی فایل : 44

كاهش اندازة فایل: 46

تغییر شكل : 47

ابزارهای ترسیمی‌Painting tools 47

جدول Brushes : 47

ویرایش یك سرقلم : 48

ابزار رنگ پاش Airbrush : 49

ابزار قلم موی نقاشی Paintbrush : 50

Wet Edge : 51

ساختن سرقلم از یك تصویر : 51

ابزار پاك كن Eraser : 52

ابزارهای Gradient Tool , Bucket Tool : 53

ایجاد یك نوع طیف جدید : 54

نوار Bucket Option : 54

ابزار قطره چكان Eyedropper Tool : 55

پنجره Swatches : 56

پنجره Color : 57

افزودن خط كش و خطوط راهنمای غیر چاپی : 58

Stroke اعمال 59

تغییر اندازه یك تصویر : 60

تغییر اندازه یك بوم : 60

ابزارهای متن Type tool: 61

پنجرة Paragraph : 65

اعمال ماسك 66

كار با ماسك سریع Quick mask : 66

كار عملی ایجاد ماسك سریع : 66

اعمال سایه : 67

اعمال سایه به متن 69

ایجاد اولین سند                 HTML 70

1- تگ های HTML 71

2- باز کردن محیط کاری 72

نمونه یک سند HTML 72

نمایش سند در یک صفحه وب 74

چک کردن فایل 74

ویرایش یک سند   HTML 75

ایجاد دوباره محیط کاری 75

انجام تغییرات در سند HTML 75

باز کردن سند در مرورگر 76

< ul >, < ol > لیستها 76

لیستهای مرتب 77

ترکیب لیستهای تو در تو با یکدیگر 79

قرار دادن لیست ها در سند HTML 79

زیبا کردن متن 79

سایز قلم 80

رنگ فونت 80

اندیسهای بالا و پایین 81

نکات اضافی 82

           
                   
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:10 ب.ظ ] [ Ariyan ]
   
       
                       
            عنوان  استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)تعداد صفحات 122چکیدهمدیریت و کنترل شبکه‌های بزرگ مانند شبکه های اجتماعی همیشه دردسرهای مخصوص به خود را دارد یکی از آسان‌ترین روش‌های پیشگیری از بروز مشکلات و پیچیدگی‌های مدیریت شبکه‌های بزرگ استفاده از محصولات یک تولید کننده در تمامی قسمت‌های شبکه م           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر                   
                    بازدید ها                                         28                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         3132 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         122                   
           
               
                                دانلود دانلود فایل ورد Word پروژه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)                                                گزارش تخلف برای دانلود فایل ورد Word پروژه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)                               
           
       
       
           
                دانلود فایل ورد Word پروژه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 1263                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

عنوان : استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)

تعداد صفحات :122

چکیده

مدیریت  و کنترل شبکه‌های بزرگ مانند شبکه های اجتماعی همیشه دردسرهای مخصوص به  خود را دارد. یکی از آسان‌ترین روش‌های پیشگیری از بروز مشکلات و  پیچیدگی‌های مدیریت شبکه‌های بزرگ استفاده از محصولات یک تولید کننده در  تمامی قسمت‌های شبکه مورد نظر است. اتکا به یک تولید کننده، علاوه بر تحمیل  هزینه‌های بیشتر (به خاطر محدودیت‌های مربوط به لایسنس و حق نام…)  می‌تواند خلاقیت را از سازمان‌ها و شرکت‌ها دور کند. علاوه بر این،  شبکه‌های سازمانی بزرگ و پرهزینه، این روزها تنها ابزار ممکن برای ارائه ی  خدمات بهتر و ارائه نرم‌افزارهای کاربردی تر در سطح شبکه‌ها هستند.

آزمایشگاه  های اجتماعی که یک بستر آزمایش شبکه های اجتماعی می باشد. با استفاده از  این آزمایشگاه ها ، محققان قادرند آزمایشاتی با پروتکل های جدید و برنامه  های کاربردی برای شبکه های اجتماعی در یک محیط واقعی انجام دهند. با این  وجود در این بسترهای آزمایشی انجام بعضی آزمایشات مانند آزمایش روی لایه  دوم شبکه مقدور نیست.

برای  رسیدگی به این مشکل ما تصمیم گرفتیم سیستمی را توسعه دهیم تا به محققان  آزمایشگاه های اجتماعی اجازه انجام آزمایش بر روی این لایه را نیز بدهد.  علاوه بر این تصمیم گرفتیم تا با استفاده از تکنیک شبکه های نرم افزار محور  به این هدف برسیم. شبکه ی نرم افزار محور دارای معماری ای است که به  پژوهشگران این امکان را می دهد تا بتوانند بر روی لایه ی دوم شبکه آزمایش  کنند. ما این معماری را با استفاده از پروتکلOpenFlow  که به پژوهشگران  اجازه مدیریت توپولوژی های تجربی لایه دو ی خود را می دهد پیاده سازی می  کنیم. برای رسیدن به این هدف با شبکه های نرم افزار محور و معماری آن آشنا  می شویم سپس در طی مراحل تحقیق به ارائه ی ساختاری مناسب برای راه اندازی  محیطی آزمایشگاهی برای مطالعه و آزمایش بر روی لایه ی دوم شبکه در شبکه های  اجتماعی می پردازیم و در انتها به ارزیابی مدل پیشنهادی می پردازیم.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1.1    مقدمه

1.2    طرح مسئله

1.3    ضرورت تحقیق

1.4    سوالات تحقیق

1.5    محدوده ی پژوهش

1.6    فرضیات تحقیق

1.7    نوآوری های تحقیق

1.8    ساختار پایان نامه

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق

2.1    مقدمه

2.2    زیرساخت یک شبکه

2.2.1 شبکه ها ی کامپیوتری را می توان بر اساس سه ویژگی متفاوت تقسیم نمود

2.2.2 تجهیزات شبکه

2.3    شبکه های اجتماعی

2.3.1 خصوصیات و عملکرد شبکه های اجتماعی

2.4    رسانه های اجتماعی

2.4.1 ویژگی های رسانه های اجتماعی

2.4.2 انواع رسانه‌های اجتماعی

2.5    تفاوت Social Network و Community Network

2.5.1 Social networks 

2.5.2 Community Network

2.6    شبکه های ارتباط بی سیم

2.6.1 شبکه های مش بی سیم

2.6.2 نقش شبکه های بیسیم مش در شبکه های اجتماعی

2.7    آزمایشگاه اجتماعی

2.8    محدودیت فناوری شبکه های کنونی

2.8.1 پیچیدگی های منتهی به کاهش درآمد

2.8.2 سیاست های متناقض

2.8.3 فقدان مقیاس پذیری

2.8.4 وابستگی به فروشنده

2.9    شبکه های نرم افزار محور

2.9.1 تاریخچه ی شبکه های نرم افزار محور

2.9.2 شبکه های نرم افزار محور

2.9.3 معماری SDN

2.10  پروتکل OpenFlow

2.10.1 FlowTable

2.10.2 Open Flow Switch

2.10.3 کنترل کننده

2.10.4 حالت های برنامه های کنترلی OpenFlow

2.10.5 کاربرد های Open Flow

2.10.6 Openflow

2.10.7 معماری منطقی سوئیچ

2.10.8 مولفه‌های جدول جریان داده

2.10.9 مولفه فیلدهای تطبیق داه شده ورودی یک جدول شامل فیلدهای ضروری زیر است

2.10.10فیلد‌های زیر ممکن است پشتیبانی شوند

2.10.11مشخصات Openflow  کارهای زیر را انجام می دهد

2.10.12دستورالعمل‌ها 4 نوع هستند

2.10.13خط لوله جدول جریان داده

2.10.14ساختار پروتکل Openflow

2.11  مقایسه ی معماری شبکه های نرم افزار محور با معماری فعلی شبکه های کامپیوتری

2.12  موانع

2.13  چالش ها

2.13.1 شبکه های مش بی سیم

2.13.2 شبکه های اجتماعی و بستر های آزمایشی شبکه های اجتماعی

2.14  کار مرتبط

2.14.1 SDN در شبکه های مش بی سیم

2.14.2 SDN در محیط های ناهمگن و روستایی

2.14.3 SDN در شبکه های تلفن همراه

2.15  نتیجه گیری

فصل سوم : روش تحقیق

3.1    مرور کلی و توصیف ساختار

3.1.2 تصمیم گیری

3.2    پیاده سازی معماری

3.2.1 poxy ، یک پروکسی برای کنترل کننده ی pox of

3.2.2 openVswitch

3.2.3 OpenDayLight

3.2.4 نرم افزار خارجی

3.2.5 آزمایشات L2 در جامعه آزمایشگاه

3.3    نتیجه گیری

فصل چهارم : ارزیابی

4.1    مقدمه

4.2    ارزیابی

4.2.1 ارزیابی عملکرد

4.2.2 تجزیه و تحلیل عملکرد

4.2.3 سربار ارتباطات

4.3    بحث

4.3.1 مقابله با چالش ها

4.3.2 مشخصات توزیع شده در این معماری

4.4    نتیجه گیری

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5.1    نتیجه گیری

5.1.1 محدودیت های تحقیق

5.2    کارهای آتی

5.2.1 تعمیم معماری ارائه شده برای شبکه های اجتماعی CN و WMN ها

منابع و مآخذ

           
                   
   

[ دوشنبه 23 اسفند 1395 ] [ 07:09 ب.ظ ] [ Ariyan ]
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 151 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


ایمیل من
byazdan9@gmail.com

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
قالب وبلاگ